Impact asupra mediului

 

Societăţile Grupului Electrica, prin specificul activităţilor lor, nu deţin surse de poluare majoră, întrucât în condiţii normale de exploatare a instalaţiilor RED (Reteaua Electrica de Distributie) nu se eliberează poluanţi in mediu. Există anumite aspecte legate de impactul negativ asupra mediului, cand se pot evacua accidental în mediu substanţe/emisii cu acţiune poluantă in condiţii de funcţionare anormale sau în cazul executării lucrărilor de mentenanţă sau dezvoltare RED.

La nivelul fiecărei societăţi au fost identificate aspectele de mediu care pot avea un impact semnificativ asupra mediului şi au fost stabilite obiective şi masuri pentru prevenirea şi/sau limitarea impactului.

 

Masurile cu caracter general din cadrul grupului pentru reducerea impactului instalaţiilor asupra mediului:

  • Utilizarea echipamentelor ecologice/eliminarea condensatoarelor electrice cu PCB (dielectric impregnat cu bifenil policlorurat) stocate şi a celor montate înca în instalatii, conform prevederilor legale;
  • Reducerea pierderilor de energie electrică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin modernizarea instalaţiilor – promovarea reţelelor inteligente;
  • Prevenirea poluării solului prin asigurarea unei mentenanţe de calitate;
  • Intervenţia operativă pentru prevenirea şi/sau limitarea efectelor asupra mediului în caz de incident, avarie sau dezastre;
  • Protejarea biodiversităţii – ecosistemelor si habitatelor naturale, luându-se toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare;
  • Perfecţionarea managementului deşeurilor şi asigurarea colectării selective a acestora;
  • Informarea şi instruirea permanentă a angajaţilor în scopul dezvoltării culturii organizaţionale privind protecţia mediului;
  • Monitorizarea factorilor de mediu pe mai multe amplasamente din cadrul filialelor, în vederea evitării producerii de poluări accidentale cu impact asupra mediului;
  • Primirea şi transmiterea răspunsurilor corespunzatoare la solicitările pertinente ale parţilor interesate de protecţia mediului.