Fii parte a unui ambitios program de transformare organizationala, aplica pentru un rol! Electrica SA este o companie simbol in sectorul energetic din Romania, listata la London Stock Exchange si Bursa de Valori Bucuresti. Viziunea noastra este consolidarea pozitiei de lider in distributia si furnizarea energiei electrice in Romania si expansiunea regionala. Datorita amplului program de transformare organizationala asumat, avem oportunitati de cariera pentru profesionisti ambitiosi. Vrem sa ne completam echipa cu oameni creativi, competenti, dedicati si cu standarde etice ireprosabile. Alatura-te noua, pregateste-te pentru un drum provocator si accelereaza-ti cariera intr-o industrie competitiva!

Pozitie: Consultant Management cu responsabilitati in aria de raportare financiara, in cadrul Departamentului Contabilitate, Raportare si Taxe din Directia Financiara.

Responsabilitati principale:

 • participa la intocmirea raportarilor financiare periodice, la nivelul Electrica SA si la nivelul Grupului (consolidat): situatii financiare individuale si consolidate (trimestriale, semestriale si anuale, dupa caz), in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
 • participa la intocmirea raportarilor de natura financiar-contabila ale Electrica SA, cat si a filialelor, altele decat situatiile financiare, solicitate de catre diverse autoritati (ANAF, CCR, ANRE etc.) si asigura uniformizarea raportarilor de natura financiar-contabila ale filialelor si verificarea acestora;
 • participa la intocmirea altor raportari financiar-contabile periodice la nivel de Grup;
 • formuleaza, actualizeaza si implementeaza ori de cate ori este necesar politicile si procedurile interne aplicabile la nivel de Grup in domeniul sau de activitate;
 • asigura implementarea politicilor financiar-contabile, la nivelul Grupului;
 • participa la realizarea tuturor activitatilor specifice functiunii financiar-contabile la nivelul Electrica SA (financiar, contabilitate);
 • colaboreaza la realizarea auditului anual al situatiilor financiare si a altor misiuni inrudite;
 • monitorizeaza constatarile si asigura punerea in aplicare a recomandărilor auditorului extern;
 • asigura implementarea celor mai bune practici in domeniul sau de activitate, prin reflectarea acestora in politicile si procedurile aplicabile domeniului de activitate;
 • participa la activitatea departamentului asigurand respectarea legislatiei in vigoare incidente, precum si a reglementarilor interne aplicabile;
 • indeplineste alte atributii/responsabilitati/activitati alocate de catre Directorul Financiar, Directorul General sau rezultate din hotararile CA/AGA ale societatii, in domeniul propriu de activitate.

Profilul candidatului:

 • absolvent studii superioare, preferabil in domeniul economic, cu diploma de licenta (MBA, ACCA, CIMA, CFA sau alte cursuri de specializare profesionala sau certificari profesionale finalizate sau in curs reprezinta avantaj);
 • foarte bune cunostinte privind Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), contabilitate financiara si manageriala, raportare si analiza financiara, piata de capital, piete financiar-bancare;
 • constituie avantaj cunoasterea sistemului SAP sau a altora similare, inclusiv interactiunea cu astfel de sisteme;
 • experienta anterioara intr-o functie relevanta, de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
 • excelente cunostinte ale cadrului legal aplicabil;
 • fluenta in limba engleza;
 • foarte bune cunostinte ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word, MS Project);
 • excelente capacitati de sinteza si analiza, precum si foarte bune abilitati de organizare si planificare;
 • viziune ampla si coerenta a conceptului de dezvoltare profesionala continua;
 • foarte bune abilitati de lucru in echipa;
 • inalte standarde etice.

Bibliografie recomandata:

 • standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana;
 • ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“OMFP nr. 2844/2016”);
 • ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare;
 • legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata si actualizata;
 • legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si Normele de aplicare ale acestuia;
 • legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si Normele de aplicare ale acestuia;
 • legea societatilor nr. 31/1990 actualizata.

Poziție: Consultant Management Senior in cadrul Departamentului Reglementare si Politici de Retea din Directia Distributie.

Atributii:

 • Monitorizeaza implementarea liniilor strategice directoare privind dezvoltarea si modernizarea retelelor de distributie si asigura suport si consultanta de specialitate privind monitorizarea si implementarea acestora, la nivelul ariei de Distributie din cadrul Grupului;  
 • Asigura consultanta de specialitate privind stabilirea obiectivelor strategice de retea, pe termen mediu si lung, pentru fiecare Operator de Distributie din cadrul Grupului;
 • Asigura consultanta de specialitate privind evaluarea impactului in Obiectivele Strategice, pentru toate categoriile de investitii, pe fiecare Operator de Distributie din cadrul Grupului;
 • Asigura consultanta de specialitate privind elaborarea algoritmului si a criteriilor de bugetare a investitiilor Operatorilor de Distributie din cadrul Grupului, in baza matricei de impact in obiectivele strategice, precum si a prevederilor legislative, istoricului performantei operationale etc.. ;
 • Asigura consultanta de specialitate in elaborarea Politicii de Investitii si in implementarea unitara, la nivel de Grup Electrica;  
 • Asigura consultanta de specialitate in elaborarea Politicii de Asigurare a Mentenantei (PAM) si in implementarea unitara, la nivel de Grup Electrica, inclusiv in definirea modului de tranzitie privind trecerea de la mentenanta bazata pe timp la cea bazata pe risc/stare;
 • Asigura consultanta in elaborarea strategiei de retea, in mod unitar pentru aria de Distributie din cadrul Grupului Electrica, bazata pe scenarii economice si evaluarea impactului in P&L, pentru fiecare Operator de Distributie din cadrul Grupului;
 • Asigura consultanta in elaborarea studiilor de perspectiva, pe termen lung si mediu, ale fiecarui Operator de Distributie din cadrul Grupului;
 • Asigura consultanta in elaborarea planurilor de dezvoltare optima ale fiecarui Operator de Distributie din cadrul Grupului;
 • Asigura consultanta in implementarea unei metodologii de analiza a starii retelelor de distributie la nivel de Operator de Distributie, inclusiv consultanta achizitie si implementarea Advanced Assets Management System (AAM);
 • Asigura consultanta in implementarea instrumentelor de analiza privind optimizarea deciziilor de planificare strategica, a investitiilor si mentenantei, la nivel de Operator de Distributie (elaborare metodologie de optimizare baza active din perspectiva de reglementare);
 • Asigura consultanta in planificarea strategica multianuala a investitiilor si mentenantei aferente ariei de Distributie din cadrul Grupului, prin aplicarea metodologiei de optimizare a bazei de active reglementate;
 • Asigura consultanta in standardizarea categoriilor de Investitii planificate si executate de Operatorii de Distributie din cadrul Grupului;
 • Asigura consultanta de specialitate in monitorizarea performantei tehnice operationale (KPIs Standard Distributie, benchmark intra-grup) a fiecarui Operator de Distributie si efectueaza analiza acesteia prin prisma indeplinirii obiectivelor strategice si a conformarii la cerintele Standardului de Performanta pentru Distributie, cu periodicitate lunara/trimestriala, dupa caz;
 • Asigura suport in elaborarea rapoartelor lunare de analiza performanta operationala a Operatorilor de Distributie din portofoliul ELSA și evidentierea masurilor de eficientizare/redresare;
 • Asigura suport in monitorizarea indeplinirii post-executie, a indicatorilor de eficienta si beneficiilor asociate obiectivelor de investitii ale Operatorilor de Distributie din portofoliul ELSA, corelat cu legislatia specifica in vigoare;
 • Asigura suport in implementarea si dezvoltarea Sistemului de Management al Riscurilor pentru Distributie si raspunde de aplicarea acestuia la nivelul entitatii organizationale;
 • Asigura suport in initiativele de digitalizare a proceselor de Distributie;
 • Asigura suport si consultanta de specialitate si participa in comisia de avizare centrala, in vederea analizarii si avizarii de principiu a directiilor principale de modernizare si dezvoltare a retelei de distributie a Operatorilor de Distributie, precum si a politicilor tehnice si investitionale, normele/standardele de aplicare ale acestora;
 • Participa in proiecte legate de optimizarea proceselor de distributie si orice alte proiecte de pe aria de distributie;
 • Asigura suport si reprezinta Operatorii de Distributie ai Grupului Electrica, in relatia cu Autoritatile, Asociatiile Profesionale, Institutiile si unitatile de profil din industrie (ACUE, Autoritati Locale, Ministere etc.).

Profilul candidatului:

 • Absolvent studii superioare, cu diploma de licenta, in domeniile: energetica/electrotehnica (studiile postuniversitare reprezinta un avantaj);
 • Minim 5 ani experienta relevanta in industrie;
 • Foarte buna cunoastere a proceselor de business, specifice Operatorilor de Distributie;
 • Experienta relevanta in implementarea unei metodologii/unui instrument de management al activelor;
 • Buna cunoastere a cadrului de reglementare specific domeniului energiei;
 • Cunostinte foarte bune de MS Office;
 • Bune cunostinte de limba engleza;
 • Atitudine pozitiva, foarte bune abilitati de comunicare in cadrul Grupului, leadership si lucru in echipa;
 • Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si organizat;
 • Atitudine proactiva, asertivitate si flexibilitate;
 • Inalte standard etice.

Bibiliografie recomandata:

 • Legea energiei 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Pachetul de reglementari UE “Clean Energy for All Europeans” aprobate in 2019;
 • Strategia energetica a Romaniei-document de discutie al MEE;
 • Raportul ANRE privind realizarea indicatorilor de performanta pentru serviciile de transport, de sistem si de distributie a energiei electrice, starea tehnica a retelelor electrice de transport si de distributie_2018;
 • Standardul de performanta pentru distributia de energie electrica (aprobat prin Ordin ANRE nr.11/2016), cu modificarile ulterioare;
 • Procedura privind fundamentarea si criteriile de aprobare a planurilor de investitii ale operatorului de transport si de sistem si ale operatorilor de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul ANRE nr.204/2019;
 • Regulamentul de organizare a activitatii de mentenanta, aprobat prin Ordinul ANRE nr.96/2017;
 • Codul de masurare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr.103/2015;
 • Conditiile-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice la nivel national, aprobate prin Ordinul ANRE nr.177/2018;
 • Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr.235/2019;
 • Ordin ANRE  75/2013 cu modificarile ulterioare pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice;
 • Ordinul ANRE nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse in centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalata de cel mult 27 kW, apartinand prosumatorilor;
 • Ordinul nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice ”Conditii de racordare la retelele electrice de interes public  pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea”;  
 • Normă tehnica energetica privind determinarea consumului propriu tehnologic in retelele electrice de interes public – NTE 013/16/00;
 • Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr.203/2019.