Fii parte a unui ambitios program de transformare organizationala, aplica pentru un rol! Electrica SA este o companie simbol in sectorul energetic din Romania, listata la London Stock Exchange si Bursa de Valori Bucuresti. Viziunea noastra este consolidarea pozitiei de lider in distributia si furnizarea energiei electrice in Romania si expansiunea regionala. Datorita amplului program de transformare organizationala asumat, avem oportunitati de cariera pentru profesionisti ambitiosi. Vrem sa ne completam echipa cu oameni creativi, competenti, dedicati si cu standarde etice ireprosabile. Alatura-te noua, pregateste-te pentru un drum provocator si accelereaza-ti cariera intr-o industrie competitiva!

Poziție: Consultant Management Senior in cadrul Departamentului Reglementare si Politici de Retea din Directia Distributie.

Atributii:

 • Monitorizeaza implementarea liniilor strategice directoare privind dezvoltarea si modernizarea retelelor de distributie si asigura suport si consultanta de specialitate privind monitorizarea si implementarea acestora, la nivelul ariei de Distributie din cadrul Grupului;  
 • Asigura consultanta de specialitate privind stabilirea obiectivelor strategice de retea, pe termen mediu si lung, pentru fiecare Operator de Distributie din cadrul Grupului;
 • Asigura consultanta de specialitate privind evaluarea impactului in Obiectivele Strategice, pentru toate categoriile de investitii, pe fiecare Operator de Distributie din cadrul Grupului;
 • Asigura consultanta de specialitate privind elaborarea algoritmului si a criteriilor de bugetare a investitiilor Operatorilor de Distributie din cadrul Grupului, in baza matricei de impact in obiectivele strategice, precum si a prevederilor legislative, istoricului performantei operationale etc.. ;
 • Asigura consultanta de specialitate in elaborarea Politicii de Investitii si in implementarea unitara, la nivel de Grup Electrica;  
 • Asigura consultanta de specialitate in elaborarea Politicii de Asigurare a Mentenantei (PAM) si in implementarea unitara, la nivel de Grup Electrica, inclusiv in definirea modului de tranzitie privind trecerea de la mentenanta bazata pe timp la cea bazata pe risc/stare;
 • Asigura consultanta in elaborarea strategiei de retea, in mod unitar pentru aria de Distributie din cadrul Grupului Electrica, bazata pe scenarii economice si evaluarea impactului in P&L, pentru fiecare Operator de Distributie din cadrul Grupului;
 • Asigura consultanta in elaborarea studiilor de perspectiva, pe termen lung si mediu, ale fiecarui Operator de Distributie din cadrul Grupului;
 • Asigura consultanta in elaborarea planurilor de dezvoltare optima ale fiecarui Operator de Distributie din cadrul Grupului;
 • Asigura consultanta in implementarea unei metodologii de analiza a starii retelelor de distributie la nivel de Operator de Distributie, inclusiv consultanta achizitie si implementarea Advanced Assets Management System (AAM);
 • Asigura consultanta in implementarea instrumentelor de analiza privind optimizarea deciziilor de planificare strategica, a investitiilor si mentenantei, la nivel de Operator de Distributie (elaborare metodologie de optimizare baza active din perspectiva de reglementare);
 • Asigura consultanta in planificarea strategica multianuala a investitiilor si mentenantei aferente ariei de Distributie din cadrul Grupului, prin aplicarea metodologiei de optimizare a bazei de active reglementate;
 • Asigura consultanta in standardizarea categoriilor de Investitii planificate si executate de Operatorii de Distributie din cadrul Grupului;
 • Asigura consultanta de specialitate in monitorizarea performantei tehnice operationale (KPIs Standard Distributie, benchmark intra-grup) a fiecarui Operator de Distributie si efectueaza analiza acesteia prin prisma indeplinirii obiectivelor strategice si a conformarii la cerintele Standardului de Performanta pentru Distributie, cu periodicitate lunara/trimestriala, dupa caz;
 • Asigura suport in elaborarea rapoartelor lunare de analiza performanta operationala a Operatorilor de Distributie din portofoliul ELSA și evidentierea masurilor de eficientizare/redresare;
 • Asigura suport in monitorizarea indeplinirii post-executie, a indicatorilor de eficienta si beneficiilor asociate obiectivelor de investitii ale Operatorilor de Distributie din portofoliul ELSA, corelat cu legislatia specifica in vigoare;
 • Asigura suport in implementarea si dezvoltarea Sistemului de Management al Riscurilor pentru Distributie si raspunde de aplicarea acestuia la nivelul entitatii organizationale;
 • Asigura suport in initiativele de digitalizare a proceselor de Distributie;
 • Asigura suport si consultanta de specialitate si participa in comisia de avizare centrala, in vederea analizarii si avizarii de principiu a directiilor principale de modernizare si dezvoltare a retelei de distributie a Operatorilor de Distributie, precum si a politicilor tehnice si investitionale, normele/standardele de aplicare ale acestora;
 • Participa in proiecte legate de optimizarea proceselor de distributie si orice alte proiecte de pe aria de distributie;
 • Asigura suport si reprezinta Operatorii de Distributie ai Grupului Electrica, in relatia cu Autoritatile, Asociatiile Profesionale, Institutiile si unitatile de profil din industrie (ACUE, Autoritati Locale, Ministere etc.).

Profilul candidatului:

 • Absolvent studii superioare, cu diploma de licenta, in domeniile: energetica/electrotehnica (studiile postuniversitare reprezinta un avantaj);
 • Minim 5 ani experienta relevanta in industrie;
 • Foarte buna cunoastere a proceselor de business, specifice Operatorilor de Distributie;
 • Experienta relevanta in implementarea unei metodologii/unui instrument de management al activelor;
 • Buna cunoastere a cadrului de reglementare specific domeniului energiei;
 • Cunostinte foarte bune de MS Office;
 • Bune cunostinte de limba engleza;
 • Atitudine pozitiva, foarte bune abilitati de comunicare in cadrul Grupului, leadership si lucru in echipa;
 • Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si organizat;
 • Atitudine proactiva, asertivitate si flexibilitate;
 • Inalte standard etice.

Bibiliografie recomandata:

 • Legea energiei 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Pachetul de reglementari UE “Clean Energy for All Europeans” aprobate in 2019;
 • Strategia energetica a Romaniei-document de discutie al MEE;
 • Raportul ANRE privind realizarea indicatorilor de performanta pentru serviciile de transport, de sistem si de distributie a energiei electrice, starea tehnica a retelelor electrice de transport si de distributie_2018;
 • Standardul de performanta pentru distributia de energie electrica (aprobat prin Ordin ANRE nr.11/2016), cu modificarile ulterioare;
 • Procedura privind fundamentarea si criteriile de aprobare a planurilor de investitii ale operatorului de transport si de sistem si ale operatorilor de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul ANRE nr.204/2019;
 • Regulamentul de organizare a activitatii de mentenanta, aprobat prin Ordinul ANRE nr.96/2017;
 • Codul de masurare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr.103/2015;
 • Conditiile-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice la nivel national, aprobate prin Ordinul ANRE nr.177/2018;
 • Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr.235/2019;
 • Ordin ANRE  75/2013 cu modificarile ulterioare pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice;
 • Ordinul ANRE nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse in centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalata de cel mult 27 kW, apartinand prosumatorilor;
 • Ordinul nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice ”Conditii de racordare la retelele electrice de interes public  pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea”;  
 • Normă tehnica energetica privind determinarea consumului propriu tehnologic in retelele electrice de interes public – NTE 013/16/00;
 • Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr.203/2019.

Poziție: Ofiter de compliance cu regulile de concurenta si ajutor de stat, in cadrul Departamentului Departamentului Control, Etica si Conformitate din Directia Generala.

Responsabilitati principale:

 • identifica potentialele riscuri, din punct de vedere al regulilor de concurenta;
 • intocmeste, actualizeaza, disemineaza si monitorizeaza implementarea și integrarea politicii de conformitate, la nivel organizational;
 • urmareste, la nivel organizational, respectarea prevederilor incidente legislatiei in domeniul concurentei si ajutorului de stat;
 • asigura interfața grupului in fata autoritatilor competente;
 • asigura acordarea de consultanta si suport de specialitate diferitelor solicitari venite din partea e.o. din Grup;

Profilul candidatului:

 • absolvent al unei institutii de invatamant superior, cu diploma de licenta (studiile postuniversitare sau cursuri de specializare profesionala reprezinta un avantaj semnificativ);
 • experienta de miniumum 10 ani in functii de investigatie, cu rezultate verificabile (studii/cursuri de tehnici investigative reprezinta avantaj);
 • cunoașterea cadrului legal aplicabil si experienta in relatia cu autoritatile publice;
 • aptitudini sistemice: capacitate de intelegere a proceselor si fenomenelor din organizatie, analiza sistemelor, evaluarea sistemelor, capacitate de clasificare;
 • abilitati in organizarea timpului si respectarea termenelor limita;
 • cunoașterea unei limbi de circulatie internationala;
 • persoana proactiva, cu bune abilitati de prezentare si comunicare;
 • inalte standard etice.

Bibliografie recomandata:

 • legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile și completarile ulterioare;
 • legea concurentei nr.21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • versiunea consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului privind functionarea Uniunii Europene, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu numarul 326 C / 26 octombrie 2012;
 • regulamentul Consiliului (CE) nr.1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea in aplicare a regulilor de concurenta, prevazute la articolele 81 si 82 din Tratat, publicat in Jurnalul Oficial L 1 / 04.01.2003;
 • regulamentul (UE) nr.1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 / 24.12.2013;
 • comunicarea Comisiei privind notiunea de ajutor de stat, astfel cum este mentionata la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, publicata in Jurnalul Oficial nr. C 262 / 19.07.2016;
 • directiva 2009/72/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009, privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 2003/54/CE;
 • cu privire la „regimul de separare al activitatilor” (unbundling), nota interpretativa privind directiva 2009/72 /CE
 • legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • legea societatilor 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • legea contabilitatii nr. 82/199, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Pozitie: Consultant Management in aria de Strategie IT&C in cadrul Departamentului Guvernanta IT&C din Directia IT&C.

Responsabilitati:

 • Participa activ si asigura suportul pentru implementarea strategiei de IT&C la nivel de Grup.

Responsabilitati in aria de Strategie IT&C:

 • Participa activ la dezvoltarea strategiei digitale a companiei;
 • Participa activ la dezvoltarea strategiei valorilor IT&C, impreuna cu CIO si Directorii Diviziilor IT&C, pentru alinierea viziunii si obiectivelor generale ale tuturor companiilor din Grup;
 • Participa activ la dezvoltarea strategiei privind Inovatia tehnologica, prin explorarea tehnologiilor noi si emergente;
 • Participa activ la elaborarea strategiei de arhitectură IT&C, prin dezvoltarea bazelor de date si soluțiilor SW si HW, care pot imbunatati procesele de business;
 • Asigura suport si consultanta de specialitate in dezvoltarea si promovarea strategiilor de Recuperare dupa dezastre si Continuitatea Afacerii, pentru fiecare companie din cadrul Grupului si consolidate pentru tot Grupul ;
 • Dezvolta paliere de comunicare cu toate structurile organizationale din cadrul Grupului, privind tehnologiile IT&C;
 • Se informeaza permanent privind cele mai bune practici si tendinte in domeniul strategiei IT și inovarii tehnologice si transmite informari catre partile interesate;
 • Colecteaza si reuneste informatii de maxima importanta (ex.: performanta operationala, inovatiile etc..) din diverse surse interne si externe pentru a dezvolta optiuni strategice in zona de IT&C;
 • Alaturi de management-ul companiei, adaugand valoare prin contributia personala, sprijina procesul de planificare strategica pentru a se asigura ca acest proces este oportun si concentrat;
 • Dezvolta modele de afaceri, modele de operare si capabilitati IT&C pentru a sprijini viziunea strategica, pentru a impulsiona cresterea si a maximiza rentabilitatea investitiilor in tehnologie, in cadrul companiei;
 • Ofera expertiza in materie de subiecte pentru componentele critice ale IT (ex.: cloud computing, infrastructura, operatiuni IT, aplicatii, arhitectura, gestionarea datelor),
 • Elaboreaza strategii in vederea reducerea costurilor, a cresterii veniturilor si a adoptarii deciziilor cheie in IT&C;
 • Urmareste asigurarea si mentinerea coerentei modelului de operare de date al companiei, in colaborare cu Directiile din cadrul Grupului, implicate;
 • Participa la elaborarea planurilor privind dotarile tehnice, software sau de comunicatii in masura in care acestea influenteaza in mod direct atingerea obiectivelor stabilite prin strategie.

Profilul candidatului:

 • Absolvent al unei institutii de invatamant superior acreditate, cu profil tehnic / economic;
 • Minimum 10 ani de activitate in domeniul IT&C (automatizari si calculatoare, electronica industriala, electrotehnica, cibernetica etc..);
 • Intelegere profunda a noilor tendinte in tehnologia IT&C;
 • Experienta in evaluarea, testarea, achizitionarea si implementarea tehnologiilor si conceptelor IT viitoare;
 • Experienta in Strategie digitala / Inovatia tehnologica / Strategia valorica IT/ Strategia cloud;
 • Experienta in realizarea de business case-uri (cantitative si calitative);
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Capacitate de sinteza si analiza;
 • Bune abilitati de planificare, de a lucra intr-un mod structurat si organizat si de respectare a termenelor limita;
 • Preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional si individual;
 • Bune abilitati de comunicare si de lucru in echipa;
 • Receptivitate, orientare catre nou, flexibilitate si creativitate;
 • Capacitatea de a gasi solutii constructive;
 • Inalte standarde etice.

Bibliografie recomandata:

 • ITIL book v.4.

Poziție: Consultant Management in aria de architectura IT&C in cadrul Departamentului Guvernanta IT&C din Directia IT&C.

Responsabilitati:

 • Contribuie activ si se asigura de dezvoltarea tehnologiei si a Arhitecturii Enterprise (EA) a întregii companii, la toate nivelurile; a informatiilor, aplicatiilor si tehnologiilor care, in contextul unui cadru strategic, sa asigure alinierea tuturor activitatilor.

Responsbilitati in aria de Arhitectura IT&C:

 • Dezvolta modele de afaceri, modele de operare si capabilitati IT pentru a sprijini viziunea strategica, pentru a impulsiona cresterea si a maximiza rentabilitatea investitiilor in tehnologie in cadrul companiei;
 • Intelege nevoile de business pentru solutii IT si informeaza cu privire la cele mai bune practici si tendinte in domeniul arhitecturii si inovarii tehnologice;
 • Actioneaza ca autoritate de proiectare IT&C si are rol de auditor al solutiilor IT&C, asigurandu-se ca toate activitatile de arhitectura si livrarile (interne si externe) sunt produse la o calitate inalta si sunt in concordanta cu standardele si politicile existente in companie;
 • Tine legatura cu partenerii IT-cheie pentru a cuantifica si comunica impacturile, compromisurile, riscurile, costurile, beneficiile si oportunitatile solutiilor IT, din perspectiva arhitecturii;
 • Construieste si propune o arhitectura IT eficienta si elaboreaza masuri si solutii de optimizare/consolidare al arhitecturii IT&C, la nivelul Grupului;
 • Ințelege semnificatiile si relatiile dintre diversele modele de business si IT;
 • Realizeaza si intretine harta IT&C, mapata pe capabilitile de business;
 • Plecand de la o foarte buna intelegere a tehnologiilor folosite in companie, vine cu propuneri de tehnologii noi din piata, care sa se muleaze pe modelul de business, le optimizeaza si le integreaza in arhitectura existenta;
 • Dezvolta metode si tehnici pentru modelarea landscape IT;
 • Documenteaza si pastreaza informatii si/sau modele ale arhitecturii de sistem si ale structurilor de date si asigura actualizarea si modificarea acestor informatii pe parcursul duratei de viata a acestora;
 • Asigura si menține coerenta modelului de date a Electrica, in colaborare cu restul Directiilor din cadrul Grupului;
 • Se asigura ca toate modificarile se fundamenteaza pe situatii valide de afaceri si pe analize de eficienta;
 • Pastreaza inregistrari ale tuturor actualizarilor si/sau modificarilor aduse arhitecturii de sistem si ale informatiilor privind structurile de date;
 • Asigura compatibilitatea dintre arhitectura sistemelor și cerintele continuitatii afacerii;
 • Asigura concordanta intre planurile de achizitii de software si hardware si cerintele arhitecturii sistemelor si datelor;
 • Participa la analiza detaliata a tuturor aspectelor sau propunerilor ce pot avea un impact semnificativ asupra sistemului informatic existent.

Profilul candidatului:

 • Absolvent al unei institutii de invatamant superior acreditate, tehnice si/sau economice;
 • Experienta in domeniul IT&C de minim 10 ani;
 • Cursul de Enterprise Architect Togaf reprezinta un real avantaj;
 • Excelente cunostinte ale cadrului legal aplicabil ;
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Aptitudini sistemice: capacitate de ințelegere a proceselor si fenomenelor din organizatie, analiza sistemelor, evaluarea sistemelor, analiza si luarea deciziilor;
 • Foarte bune abilitati in organizarea timpului si respectarea termenelor limita;
 • Persoana proactiva, cu bune abilitati de prezentare si comunicare si de lucru in echipa;
 • Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat, de organizare si planificare;
 • Preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului profesional si individual;
 • Capacitatea de a gasi soluții constructive;
 • Inalte standard etice.

Bibliografie recomandata:

 • TOGAF 9;
 • ArchieMate;
 • ITIL book v.4.