Auditor Senior in cadrul Electrica Serv SA

Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs in data de 01.11.2021, ora 12:00, pentru ocuparea unui post de Auditor Senior cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, in cadrul Departamentului Audit – S. FISE Electrica Serv SA.

Inscrierea in procesul de recrutare si selectie se face doar prin transmiterea aplicatiilor la adresa de e-mail: alina.lixandroiu@electricaserv.ro sau prin depunerea dosarului de inscriere la sediul S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ (Bucuresti, Strada Negoiu, Nr. 12, Sector 3), pana la data de 27.10.2021, ora. 14.00.

Conditiile de participare la concurs:

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licenta ;
 • Minim 3 ani  in domeniul auditului intern/financiar, (competente care sa asigure cunoasterea si aplicarea cadrului de reglementare, standardelor de audit, procedurilor si tehnicile de audit intern in realizarea misiunilor de audit);
 • Cunostinte privind managementul riscului, controlului intern, management, contabilitate, tehnologia informatiei, drept;
 • Utilizare PC la nivel avansat (Microsoft Office, Word, Excel, alte aplicatii specifice activitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu);
 • Fluenta in limba engleza (constituie un avantaj);
 • Cunoaşterea specificului activitatilor FISE si filialelor sale;
 • Competente care sa asigure cunoasterea si aplicarea cadrului de reglementare, standardelor de audit, procedurilor si tehnicilor de audit intern, in realizarea misiunilor de audit;
 • Gandire algoritmica;
 • Viziune de ansamblu;
 • Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
 • Respectarea termenelor limita;
 • Comunicare eficace;
 • Dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
 • Inalte standarde etice.

 Atributiile si responsabilitatile postului :

 •  Participa la elaborarea de norme proprii privind organizarea si exercitarea activitatii de audit intern, care sunt supuse spre avizare si spre aprobare Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
 • Auditeaza sistemul de control intern şi sistemul de management din cadrul filialei si sucursalelor;
 • Auditează modul de respectare a politicilor, planurilor, metodologiilor, procedurilor societăţii în concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizatiile si alte reglementari de specialitate la nivelul FISE si al filialelor;
 • Aplica strategiile si politicile S FISE Electrica Serv SA in domeniul organizarii modernizarii manageriale, precum si elaborarea, urmarirea si controlul programelor aferente;
 • Deruleaza activitati specifice entitatii organizatorice, cu respectarea legislatiei in vigoare, asigurarea confidentialitatii si secretului de serviciu, in conditii de calitate si la termenele stabilite;
 • Participa la elaborarea Cartei de Audit Intern si a Codului de Conduita Etica al auditorului intern, specifice S FISE Electrica Serv SA;
 • Intocmeste documente si genereaza informatii la solicitarea Consiliului de Administratie al societatii, a Directorului General, respectiv a conducerii grupului Electrica si le directioneaza catre entitatile organizatorice sau organizatiile vizate;
 •  Colaboreaza cu Departamentul de Audit Intern ELSA;
 • Gestioneaza resursele tehnice, financiare, umane, materiale, informationale etc (dupa caz), incredintate pentru realizarea obiectului de activitate stabilit;
 • Rezolva sesizarile/avertizarile repartizate;
 • Intocmeste, alaturi de Managerul Senior al Departamentului, planul multianual de audit intern, elaborat de regula pe o perioada de 3 ani, respectiv a planului anual de audit intern, care sunt supuse aprobarii Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
 • Intocmeste rapoartele de audit si fisele de urmarire a implementarii recomandarilor auditorului intern;
 • Efectueaza misiuni de consultanta si consiliere la solicitarea Consiliului de Administratie S FISE Electrica Serv SA;
 • Elaboreaza, alaturi de Managerul Senior al Departamentului, raportul anual al activitatii de audit intern desfasurat la nivelul S FISE Electrica Serv SA;
 • Indeplineste orice alte atributii/responsabilitati/activitati, alocate de catre seful ierarhic, Directorul General sau rezultate din Hotararile CA /AGA ale societatii, in domeniul propriu de activitate;

Bibliografie recomandata in vederea participarii la procesul de recrutare si selectie:

 • Standarde Internationale pentru practica profesionala a auditorilor interni;
 • Normele obligatorii din cadrul International de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul global al auditorilor interni ( II A Global);
 • Ghid pentru implementarea standardelor internationale de Audit Intern, emise de CAFR impreuna cu asociatia auditorilor interni din Romania;
 • OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern, publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004.

Tematica:

 • Atributiile generale ale Departamentului Audit;
 • Numirea si revocarea auditorilor interni;
 • Pregatirea profesionala continua a auditorilor interni;
 • Elaborarea planului de audit intern;
 • Etapele misiunii de audit intern;
 • Proceduri si documente elaborate pe parcursul desfasurarii unei misiuni de audit intern;
 • Tipuri de audit intern;
 • Incompatibilitati referitoare la exercitarea auditului intern;
 • Codul privind conduita etica a auditorului intern.

Candidatii vor prezenta la inscrierea la concurs urmatoarele documente:

 • Cerere de inscriere la concurs;
 • Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
 • Copie CI.

Candidatii vor completa la data concursului o serie de declaratii pe proprie raspundere conform carora:

 • Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
 • Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
 • Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
 • Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
 • Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.