Codul etic al auditorului intern

INTRODUCERE

Necesitatea funcţiei de audit în contextul actual al consolidării structurilor economiei de piaţă este impusă de faptul că managementul, în exercitarea funcţiilor sale, are nevoie de asigurare şi consiliere asupra gradului de cunoastere şi control privind imbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii afacerii prin adăugarea unui plus de valoare.

Auditul intern este o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor încercând să răspunda mereu necesităţilor în continuă schimbare pe care le au organizaţiile, reprezentînd totodata o examinare obiectivă a tuturor activităţilor acestora în scopul evaluării independente a managementului riscului.

Auditul intern are la bază Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a auditorilor intern, normele metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern, normele proprii, Carta auditului intern şi Codul privind conduită etică a auditorului intern.

Adoptarea şi aplicarea unui Cod etic pentru auditorii interni promovează încrederea în aceştia şi în activitatea lor. Este de o importanţă fundamentală  ca auditorii să fie priviţi cu respect, şiguranţă şi credibilitate.

Codul privind conduita etică a auditorului intern al ELECTRICA S.A. reprezintă un ansamblu de principii şi reguli de conduită care trebuie să guverneze activitatea auditorilor interni.

Prevederile prezentului Cod, se aplică salariaţilor care ocupă funcţia de auditor intern în cadrul ELECTRICA S.A.

Scopul Codului privind conduita etică a auditorului intern este crearea cadrului etic necesar desfăşurării profesiei de auditor intern, astfel încât acesta să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii ELECTRICA S.A. Bucuresti şi filialelor sale.

Realizarea scopului prezentului cod privind conduita etică a auditorului intern presupune îndeplinirea următoarelor obiective:

 • performanţa – profesia de auditor intern presupune desfăşurarea unei activităţi la cei mai ridicaţi parametri, în scopul îndeplinirii cerinţelor interesului public, în condiţii de economicitate, eficacitate şi eficienţă;
 • profesionalismul – profesia de auditor intern presupune existenţa unor capacităţi intelectuale şi experienţe dobândite prin pregătire şi educaţie şi printr-un cod de valori şi conduită comun tuturor auditorilor interni;
 • calitatea serviciilor – constă în competenţa auditorilor interni de a-şi realiza sarcinile ce le revin cu obiectivitate, responsabilitate, sârguinţă şi onestitate;
 • încrederea – în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, auditorii interni trebuie să promoveze cooperarea şi bunele relaţii cu ceilalţi auditori interni şi în cadrul profesiunii, iar sprijinul şi cooperarea profesională, echilibrul şi corectitudinea sunt elemente esenţiale ale profesiei de auditor intern, deoarece încrederea publică şi respectul de care se bucură un auditor intern reprezintă rezultatul realizărilor cumulative ale tuturor auditorilor interni;
 • conduita – auditorii interni trebuie să aibă o conduită ireproşabilă atât pe plan profesional, cât şi personal;
  credibilitatea – informaţiile furnizate de rapoartele şi opiniile auditorilor interni trebuie să fie fidele realităţii şi de încredere.

Codul privind conduita etică a auditorului intern in ELECTRICA S.A este structurat în două componente esenţiale:

 • principiile fundamentale pentru profesia şi practica de audit intern;
 • regulile de conduită care impun normele de comportament pentru auditorii interni.

 

 

PRINCIPII FUNDAMENTALE

În desfăşurarea activităţii auditorii interni sunt obligaţi să respecte următoarele principii fundamentale:

 

Integritatea

Conform acestui principiu, auditorul intern trebuie să fie corect, onest şi incoruptibil, integritatea fiind suportul încrederii şi credibilităţii acordate raţionamentului auditorului intern.

 

Independenţa şi obiectivitatea

Independenţa faţă de entitatea auditată şi oricare alte grupuri de interese este indispensabilă; auditorii interni trebuie să depună toate eforturile pentru a fi independenţi în tratarea problemelor aflate în analiză; auditorii interni trebuie să fie independenţi şi imparţiali atât în teorie, cât şi în practică; în toate problemele legate de munca de audit independenţa auditorilor interni nu trebuie să fie afectată de interese personale sau exterioare; auditorii interni au obligaţia de a nu se implica în acele activităţi în care au un interes legitim/întemeiat.

În activitatea lor auditorii interni trebuie să manifeste obiectivitate şi imparţialitate in redactarea rapoartelor, care trebuie să fie precise şi obiective; concluziile şi opiniile formulate în rapoarte trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele obţinute şi analizate conform standardelor de audit; auditorii interni trebuie să folosească toate informaţiile utile primite de la entitatea auditată şi din alte surse. De aceste informaţii trebuie să se ţină seama în opiniile exprimate de auditorii interni în mod imparţial. Auditorii interni trebuie, de asemenea, să analizeze punctele de vedere exprimate de entitatea auditată şi, în funcţie de pertinenţa acestora, să formuleze opiniile şi recomandările proprii; auditorii interni trebuie să facă o evaluare echilibrată a tuturor circumstanţelor relevante şi să nu fie influenţati de propriile interese sau de interesele altora în formarea propriei opinii.

 

Confidenţialitatea

Auditorii interni sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele despre care iau cunostinţă în exercitarea atribuţiilor lor; este interzis ca auditorii interni să utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui terţ informaţiile dobândite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
În cazuri excepţionale, auditorii interni pot furniza aceste informaţii numai în condiţiile expres prevăzute de normele legale în vigoare.

 

Competenţa profesională

Auditorii interni sunt obligaţi să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu profesionalism, competenţă, imparţialitate şi la standarde internaţionale, aplicănd cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite.

 

Neutralitatea politică

Auditorii interni trebuie să fie neutri din punct de vedere politic, în scopul îndeplinirii în mod imparţial a activităţilor; în acest sens ei trebuie să îşi menţină independenţa faţă de orice influenţe politice.
Auditorii interni au obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice.

 

 

REGULI DE CONDUITĂ 

Regulile de conduită sunt norme de comportament pentru auditorii interni şi reprezintă un ajutor pentru interpretarea principiilor şi aplicarea lor practică, având rolul să indrume din punct de vedere etic auditorii interni.

 

Integritatea

 • Exercitarea profesiei cu onestitate, bună-credintă şi responsabilitate;
 • Respectarea legii şi acţionarea în conformitate cu cerinţele profesiei;
 • Respectarea şi contribuţia la obiectivele ELECTRICA S.A.;
 • Se interzice auditorilor interni să ia parte la activităţi ilegale şi angajamente care discreditează profesia de auditor intern sau ELECTRICA S.A din care fac parte.

 

Independenţa şi obiectivitatea

 • Se interzice implicarea auditorilor interni în activităţi sau în relaţii care ar putea să fie în conflict cu interesele entităţii şi care ar putea afecta o evaluare obiectivă;
 • Se interzice auditorilor interni să asigure unei structuri auditate alte servicii decât cele de audit si consultanţă;
 • Nu trebuie sa accepte nimic ce ar putea sau se presupune a afecta rationamentul profesional;
 • Auditorii interni sunt obligaţi să prezinte în rapoartele lor orice documente sau fapte cunoscute de ei, care în caz contrar ar afecta activitatea structurii auditate.

 

Confidenţialitatea

Se interzice folosirea de către auditorii interni a informaţiilor obţinute în cursul activităţii lor în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii ori în detrimentul obiectivelor legitime şi etice ale  ELECTRICA S.A.

 

Competenţa

 • Auditorii interni trebuie să se comporte într-o manieră profesională în toate activităţile pe care le desfăşoară , să aplice standarde şi norme profesionale şi să manifeste imparţialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 • Seful structurii de audit intern trebuie sa numeasca in echipa de audit doar auditorii interni care poseda cunostinţele, aptitudinile şi experienţa necesare efectuarii misiunii de audit;
 • Auditorii interni trebuie să utilizeze metode şi practici de cea mai bună calitate în activităţile pe care le realizează; în desfăşurarea auditului şi în elaborarea rapoartelor auditorii interni au datoria de a adera la postulatele de bază şi la standardele de audit general acceptate;
 • Auditorii interni trebuie să îşi îmbunătăţească în mod continuu cunoştinţele, eficienţa şi calitatea activităţii lor;
 • Auditorii interni trebuie sa posede cunostinţele, abilităţile si experienţa necesară să îşi îndeplineasca responsabilităţile individuale.
 • Activitatea de audit intern trebuie să dispună în mod colectiv sau să obțină cunoștințele, aptitudinile și alte competențe necesare pentru a îndeplini responsabilitățile sale;
 • Auditorii interni trebuie să cunoască legislaţia de specialitate şi să se preocupe în mod continuu de creşterea nivelului de pregătire, conform standardelor internaţionale;

 

DISPOZIŢII FINALE

Comitetul de Audit verifică respectarea prevederilor Codului privind conduita etică a auditorului intern de către auditorii interni şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu seful Serviciului de Audit & Compliance .
Prevederile prezentului Cod privind conduita etică a auditorului intern sunt obligatorii pentru toţi auditorii interni din ELECTRICA S.A.
Seful structurii de audit intern are responsabilitatea să se asigure că toţi auditorii interni cunosc valorile si principiile conţinute în Codul privind conduita etică a auditorului intern şi acţionează în consecinţă.