Care sunt documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice în cazul clientului final noncasnic?

  • Cererea de încheiere a contractului cuprinzând denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de email, numele reprezentanților legali, precum și opțiunea privind oferta aleasă, în cazul în care clientul alege o ofertă-tip;
  • Certificatul de înregistrare de la Camera de Comerț și Industrie – Oficiul Național al Registrului Comerțului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care se derulează plățile. În cazul în care solicitantul nu deține aceste documente, se prezintă documentele de identificare, conform legislației aplicabile. Documentele se prezintă în original și se depun în copie;
  • Actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv (documentul se prezintă în original și se depune în copie). În cazul în care clientul final nu deține un astfel de document, sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul are dreptul de a solicita garantarea serviciului de furnizare și de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată, de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire;
  • Acordul scris al proprietarului de drept al spațiului, în cazul în care solicitantul are calitatea de chiriaș / concesionar sau o altă calitate similară care atestă dreptul de folosință temporară a locului de consum, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul de deținere a spațiului;
  • Certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare – dacă OR nu a emis certificatul de racordare – se preia de la contractul de rețea;
  • Documentele justificative pentru a beneficia de serviciul universal, dacă clientul solicită acest tip de serviciu.