Care este procedura privind acordarea despăgubirilor la clienții casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unei supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea, în cazul în care contractul de rețea la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizor cu operatorul de rețea?

În maximum 10 zile lucrătoare de la data apariției supratensiunii accidentale, clientul casnic trebuie să transmit furnizorului o solicitare scrisă pentru acordarea despăgubirilor. În situația în care, din motive obiective, cererea se transmite mai târziu ( la data luării la cunoștință a producerii supratensiunii accidentale), aceasta trebuie să fie însoțită de documentele care să justifice depășirea termenului inițial.

După primirea cererii, în maximum 3 zile lucrătoare furnizorul va analiza dacă locul de consum unde s-a produs evenimentul este alimentat cu energie electrică în baza unui contract de furnizare a energiei electrice și dacă a fost depusă în termen. În cazul în care sunt îndeplinite aceste condiții, cererea va fi transmisă operatorului de rețea (OR), care are obligația ca în termen de 10 zile lucrătoare să programeze de comun acord cu clientul data verificării la locul de consum. OR analizează la fața locului incidentul reclamat și întocmește un proces – verbal de constatare.
În termen de 3 zile lucrătoare de la verificare, OR înștiințează furnizorul cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor, urmând ca furnizorul să transmit clientului înștiințarea primită de la OR în următoarele 3 zile lucrătoare.

  • În termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea înștiințării, dacă clientul este îndreptățit să primească despăgubiri, trebuie să prezinte documentele justificative în vederea calculării despăgubirilor (termenul poate fi prelungit cu maximum 30 de zile dacă clientul dovedește cu documente justificative motivul întemeiat al depășirii termenului):  documentele de achiziție a receptorului electrocasnic deteriorat (factură/ chitanță/ bon fiscal etc), sau o declarație pe propria răspundere cu privire la data achiziției receptorului electrocasnic,
  • documentele aferente contravalorii reparaţiei receptorului electrocasnic deteriorat (factură/ chitanță/ bon fiscal etc.), sau în cazul în care reparaţia nu este posibilă, confirmarea scrisă din partea operatorului economic specializat că reparația nu se poate efectua.

În maxim 3 zile lucrătoare de la primire, documentele primite de la client se transmit la OR care este obligat ca în termen de 5 zile lucrătoare să stabilească cuantumul despăgubirilor și să transmit furnizorului procesul-verbal pentru acordarea despăgubirilor în baza căruia se vor achita despăgubirile cuvenite.