Drepturile Acționarilor

(extras din Actul Constitutiv al Electrica SA, aprobat de AGA din 21 octombrie 2016)

 

Art. 8 Acțiunile

 

(1) Drepturile și obligațiile derivând din acțiunile aflate în proprietatea Statului Român sunt exercitate de către entitățile desemnate potrivit legii.

(2) Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată, liber transferabile și negociabile și integral plătite.

(3) Conversia acțiunilor se va putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Evidența acțiunilor se va ține de către Depozitarul Central S.A. sau de orice altă entitate competentă potrivit legii care, la solicitarea oricărui acționar, va emite un certificat de acționar.

(5) Acționarii Societăţii pot constitui ipoteci mobiliare asupra acțiunilor lor și le pot greva cu un drept de uzufruct, în condițiile legii.

(6) Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, pot deține acțiuni emise de Societate, cu respectarea legii române.

(7) Acțiunile emise în formă dematerializată pot fi tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare în conformitate cu legislația pieței de capital.

 

Art. 9 Certificatele de depozit

 

(1) Se pot emite certificate de depozit având la bază acțiunile emise de Societate, de către o entitate, alta decât Societatea.

(2) Certificatele de depozit sunt valori mobiliare care conferă deținătorului drepturi și obligații aferente acțiunilor suport în baza cărora au fost emise.

(3) Certificatele de depozit conferă dreptul de a obține, prin conversie, acțiuni în cadrul Societății. Conversia se face potrivit prevederilor legale aplicabile în materie.

(4) În plus față de cele de mai sus și fără a contraveni acestora, se recunoaște dreptul deținătorilor certificatelor de depozit de a deține, la rândul lor, acțiuni ale Societății.

 

Art. 11 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

 

(1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, potrivit legii, conferă acționarilor (i) dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, (ii) dreptul de a alege organele de conducere, (iii) dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și (iv) alte drepturi prevăzute de prezentul Actul Constitutiv și de dispozițiile legale.

(2) Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect obținerea calității de acționar al Societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și prezentului Act Constitutiv.

(3) Drepturile și obligațiile derivând din acțiuni se transferă dobânditorilor împreună cu acțiunile.

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

(5) Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar răspunderea acționarilor este limitată la capitalului social subscris.

(6) Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar față de interesul Societății, trebuie să se abțină de la deliberările privind respectiva operațiune.

 

Art. 12 Exercitarea drepturilor de către deținătorii certificatelor de depozit

 

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor suport în baza cărora s-au emis certificatele de depozit revin deținătorilor de certificate de depozit, proporțional cu deținerile acestora de certificate de depozit prin luarea în considerare a ratei de conversie între acțiunile suport și certificatele de depozit.

(2) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia sunt înregistrate acțiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de acționar în înțelesul și în vederea aplicării Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților. În acest sens, emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de certificate de depozit, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele și materialele informative aferente unei adunări generale a acționarilor, astfel cum sunt puse la dispoziția acționarilor de către Societate.

(3) În vederea exercitării de către un deținător de certificate de depozit a drepturilor și obligațiilor care îi revin în legătură cu o adunare generală a acționarilor, respectivul deținător de certificate de depozit va transmite entității la care are deschis contul său de certificate de depozit instrucțiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, astfel încât respectivele informații să poată fi transmise emitentului de certificate de depozit.

(4) Emitentul certificatelor de depozit votează în adunarea generală a acționarilor Societății în conformitate cu și în limita instrucțiunilor deținătorilor de certificate de depozit care au această calitate la data de referință.

(5) Emitentul de certificate de depozit poate exprima pentru unele dintre acțiunile suport voturi diferite în adunarea generală a acționarilor față de cele exprimate pentru alte acțiuni suport.

(6) Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ține evidența deținătorilor de certificate de depozit, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia pe piața pe care sunt tranzacționate certificatele de depozit și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor de certificate de depozit să îi raporteze instrucțiunile de vot ale deținătorilor de certificate de depozit cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

(7) Orice dată de referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale ale acționarilor Societății și orice dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care au drepturi care derivă din acțiunile lor, precum și orice altă dată similară stabilită de Societate în legătură cu orice evenimente corporatiste ale Societății vor fi stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu o notificare prealabilă de minim 15 zile calendaristice libere trimisă către emitentul certificatelor de depozit în numele căruia sunt înregistrate acțiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit menționate mai sus. Data de referință va fi anterioară cu cel puțin 15 zile lucrătoare termenului-limită de depunere a procurilor pentru vot.

 

Art. 13 Transferul acțiunilor

 

(1) Acțiunile sunt indivizibile. Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune, sub rezerva articolului 11 alineatul (4) de mai sus.

(2) Transferul parțial sau total al acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de dispozițiile legale, inclusiv de legislația pieței de capital.

 

 

Capitolul 4 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

 

Art. 14 Atribuțiile adunării generale a acționarilor

 

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Societății.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

 

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

 

a. numește și revocă membrii Consiliului și le stabilește nivelul indemnizației cuvenite și alte drepturi conform prevederilor legale;

b. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, stabilește programul de activitate;

c. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli consolidat la nivelul grupului;

d. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliu și de auditorul financiar;

e. aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;

f. se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;

g. decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;

h. hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societăţii;

i. numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

j. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

 

(4) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște următoarele:

 

a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;

b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv;

c. actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele și închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;

d. aprobarea proiectelor de investiții la care va participa Societatea conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv, altele decât cele prevăzute în planul anual de investiții al Societății;

e. aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor, certificatelor de depozit, drepturilor de alocare sau altor instrumente financiare similare; aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliu;

f. schimbarea formei juridice;

g. schimbarea sediului;

h. schimbarea obiectului principal sau secundar de activitate;

i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

j. fuziunea și divizarea;

k. dizolvarea Societății;

l. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni conform prevederilor art. 10 din Actul Constitutiv sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;

n. orice altă modificare a Actului Constitutiv;

0. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale;

p. participarea la constituirea de noi persoane juridice;

q. aprobarea criteriilor de eligibilitate și independenţă pentru membrii Consiliului;

r. aprobarea strategiei de guvernanță corporativă a Societății, inclusiv a planului de acțiune de guvernanță corporativă;

s. donații în limitele de competență din Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv; și

t. aprobă acordarea împrumuturilor intragrup, cu o valoare mai mare de 50 de milioane de euro pe operaţiune;

u. orice altă hotărâre pentru care este necesară aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

 

Art. 15 Convocarea adunării generale a acționarilor

 

(1) Adunarea generală a acționarilor este convocată de către Consiliu în conformitate cu prevederile legale.

(2) Consiliul va convoca de îndată adunarea generală a acționarilor la cererea acționarilor reprezentând, individual sau cumulat, cel puțin 5% din capitalul social. În acest caz adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(3) În cazul în care Consiliul nu convoacă adunarea generală a acționarilor potrivit alineatului (2) de mai sus, acționarii care au formulat cererea de convocare vor putea solicita instanței competente autorizarea convocării adunării generale a acționarilor, precum și (i) aprobarea ordinii de zi, (ii) stabilirea datei de referință, datei și locului de desfășurare a adunării generale a acționarilor și (iii) numirea acționarului care va prezida ședința.

(4) Acționarii reprezentând, individual sau cumulat, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. Acest drept poate fi exercitat doar în scris (inclusiv prin mijloace electronice) și într-un termen de 15 zile de la publicarea convocării.

(5) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar anual, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru examinarea raportului anual al Consiliului.

(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile din Actul Constitutiv.

(7) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită, prin scrisoare recomandată, prin mijloace electronice sau alte mijloace prevăzute de lege. Termenul de 30 de zile nu este aplicabil pentru a doua sau a treia convocare a adunării generale a acționarilor cauzată de neîntrunirea cvorumului, cu respectarea următoarelor condiții: (i) prevederile cu privire la convocare au fost respectate la prima convocare, (ii) pe ordinea de zi nu s-a adăugat niciun punct nou, și (iii) au trecut cel puțin 10 zile între convocarea finală și data adunării generale a acționarilor.

(8) Convocarea va cuprinde, cel puțin, denumirea Societății, locul, data și ora ținerii adunării generale a acționarilor, data de referință și ordinea de zi, care va menționa explicit toate problemele de dezbătut și o descriere clară și precisă a procedurilor pe care trebuie sa le îndeplinească acționarii pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale a acționarilor și toate elementele obligatorii prevăzute de legislația aplicabilă.

(9) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al modificărilor propuse.

(10) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

 

Art. 16 Organizarea adunării generale a acționarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot. Adunarea generală ordinară a acționarilor va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(2) În cazul în care cvorumul de la punctul (1) nu este întrunit în mod corespunzător, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară:

a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării, cu excepția (A) atribuțiilor prevăzute la art. 14 (4), literele (d), (n), (q), (r) și (s), situație în care hotărârile urmează a fi adoptate cu votul favorabil a cel puțin 55% din numărul total de drepturi de vot și (B) atribuțiilor prevăzute la art. 14 (4) punctele (f), (h) în ceea ce privește obiectul principal de activitate, (i), (j) și (k), situație în care hotărârile urmează a fi adoptate cu majoritatea de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezentați sau reprezentați, dar nu mai puțin de 55% din total de drepturi de vot. În cazul în care cvorumul de la acest punct (3) (a) al prezentului articol nu este întrunit în mod corespunzător, adunarea va fi amânată pentru o alta zi și la altă oră, stabilită conform legii;

b. la a doua și următoarele convocări, adunarea generală extraordinară a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor deținând o cincime (1/5) din numărul total al drepturilor de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării, cu excepția (A) atribuțiilor prevăzute la art. 14 (4) literele (d), (n), (q), (r) și (s), situație în care hotărârile urmează a fi adoptate cu votul favorabil a cel puțin 55% din numărul total de drepturi de vot și (B) atribuțiilor prevăzute la art. 14 (4) literele (f), (h) în ceea ce privește obiectul principal de activitate, (i), (j) și (k), caz în care hotărârile urmează a fi adoptate cu cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dar nu mai puțin de 55% din totalul de drepturi de vot.

(4) Prin excepție de la prevederile menționate la alineatul (3) de mai sus, în cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acționarilor trebuie să voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acționarilor și majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislația pieței de capital.

(5) La calcularea cvorumului de prezență în cadrul unei adunări generale a acționarilor se iau în calcul numai acele acțiuni suport pentru care emitentul de certificate de depozit își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor, inclusiv prin exprimarea unor opțiuni de „abținere” de la vot, în conformitate cu instrucțiunile primite de la deținătorii certificatelor de depozit. Emitentul de certificate de depozit comunică Societății, la momentul calculării cvorumului de prezență în cadrul adunării generale a acționarilor, procentul de drepturi de vot aferente acțiunilor suport pentru care își va exprima votul în adunarea generală a acționarilor.

(6) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de Președinte sau, în lipsa acestuia, de un administrator împuternicit de Președinte în acest sens. În cazul în care cvorumul minim pentru prima convocare nu este întrunit timp de 30 de minute de la ora indicată în convocatorul publicat, adunarea se va întruni la data celei de-a doua convocări la ora, la locația și având ordinea de zi indicate în convocatorul publicat.

(7) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare. Președintele va putea desemna, dintre angajații Societății unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale. Procesul-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale a acționarilor va fi întocmit de secretarul tehnic.

(8) Procesul-verbal este semnat de secretar și de Președinte și constată îndeplinirea formalităților de convocare, îndeplinirea formalităților privind aplicarea metodei votului cumulativ (dacă este cazul), data și locul adunării generale a acționarilor, numărul acționarilor prezenți, numărul acțiunilor, numărul voturilor exprimate și alocarea lor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate și, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință.

(9) Procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor se vor ține într-un registru al adunărilor generale ale acționarilor.

(10) La fiecare proces-verbal trebuie să fie anexate documentele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, alte documente prevăzute de lege.

(11) Accesul acționarilor sau a reprezentanților lor, îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor, este permis prin proba identității acestora făcută în modalitățile permise de lege. Consiliul poate refuza accesul în cadrul adunării generale a acționarilor oricărei persoane care nu prezintă dovada identității.

(12) Președintele va lua măsurile sau va formula instrucțiunile necesare pentru a asigura desfășurarea adecvată a lucrărilor adunării, conform datelor din convocatorul adunării, inclusiv suspendarea adunării în orice moment, în cazul în care aceasta este necesară pentru a asigura desfășurarea adecvată și în bune condiții a adunării, cu condiția ca decizia să fie confirmată/aprobată de acționarii prezenți sau reprezentați. Hotărârea Președintelui cu privire la aspecte procedurale sau care apar neplanificat în desfășurarea adunării va fi definitivă, după cum va fi și decizia acestuia cu privire la natura oricărui asemenea aspect, sub rezerva confirmării/aprobării de către acționari prezenți și reprezentați.

(13) Participarea acționarilor la adunarea generală a acționarilor se poate face personal sau prin reprezentant, conform prevederilor legale. Acționarii pot fi reprezentați și de alte persoane, altele decât acționarii. Procurile speciale și împuternicirea generală la prima ei utilizare se vor depune la sediul Societății sau se vor transmite Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data adunării la prima convocare.

(14) Acționarii își pot desemna sau revoca reprezentanții, inclusiv prin mijloace electronice, conform prevederilor legale aplicabile.

(15) În situația în care există obligația organelor de administrație ale Societății, în baza legii sau a prezentului Act Constitutiv, de a informa acționarii cu privire la anumite măsuri sau acțiuni întreprinse, atunci aceste informări se includ pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, și nu sunt supuse votului acționarilor.

(16) Fiecare acționar poate adresa Consiliului întrebări în scris referitoare la activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale a acționarilor. Consiliul va răspunde în cadrul adunării. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, la secțiunea „Întrebări frecvente”. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

 

Art. 17 Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru adunările generale ordinare sau extraordinare ale acționarilor.

(3) Acționarii pot vota prin corespondență înainte de adunarea generală a acționarilor potrivit procedurii care va fi pusă la dispoziția acționarilor prin convocator.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor interni și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrație și de control ale Societății.

(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României. Rezultatele votului se vor publica pe pagina de internet a Societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale. La cererea adunării generale a acționarilor, pot fi publicate pe pagina de internet și alte documente în conformitate cu prevederile legate.

(6) Condițiile cu privire la publicitatea hotărârilor adunării generale a acționarilor se aplică întocmai hotărârilor Consiliului în domeniile delegate de adunarea generală a acționarilor.

(7) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

(8) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului în străinătate, schimbarea formei juridice a Societății, fuziunea sau divizarea Societății, au dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate, în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial, cu excepția hotărârilor privind fuziunea și divizarea când termenul se calculează de la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor.