Adunarea Generala a Actionarilor din 25 aprilie 2019

Adunarea Generala a Actionarilor din 25 aprilie 2019
AGOA si AGEA Electrica SA
Data si ora: 25 aprilie 2019, de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 12:30 (ora Romaniei)
Locatia: Sala „Radu Zane” la sediul social al Electrica SA
Adresa locatiei: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

(*) Raportul Administratorilor pentru anul 2018 (bazat pe situatiile financiare consolidate si respectiv individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana) privind activitatea economica si financiara a Grupului Electrica si a Societatii Energetice Electrica S.A., conform prevederilor art. 67 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a anexei nr. 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018

Hotarari CA aferente ordinii de zi a AGOA

Documentele puse la dispozitie in urma solicitarii unor actionari:

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

  • AGEANota pentru punctele 1 si 2 de mai jos – document publicat in data de 5 martie 2019
    1. Aprobarea declanşării operațiunii de majorare a capitalului social al Electrica prin aport în natură, cu un număr de 9 (nouă) terenuri în suprafață totală de 55.524,46 mp şi solicitării de numire a unui expert evaluator de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în vederea evaluării terenurilor pentru realizarea aportului în natură, conform notei de mai sus.
    2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administraţie al Electrica, pentru o perioadă de trei ani, a competenţelor privind majorarea capitalului social al Electrica cu suma de maxim 18.000.000 RON, până la valoarea maximă de 3.477.399.290 RON, reprezentând capital social autorizat, reprezentând (i) aportul în natură al Statului Român, reprezentat de Ministerul Energiei, ca urmare a obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra a 9 (noua) terenuri şi (ii) aportul în numerar al celorlalţi acţionari, în cadrul exercitării dreptului de preferinţă de către aceştia, acordat ca urmare a aportului în natură al Statului Român prin Ministerul Energiei, precum și aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Electrica pentru a lua toate măsurile în numele și pe seama Societății, în vederea inițierii, derulării și finalizarii majorării capitalului social, conform notei de mai sus.

Hotarare CA aferenta ordinii de zi a AGEA