Politica de granturi

Politica privind acordarea de granturi  prin Programul „Electrica pune România într-o altă lumină”

 

 1. Ce este „Electrica pune România într-o altă lumină”?
 2. Cine poate solicita finanțare în cadrul competiției „Electrica pune România într-o altă lumină”?
 3. Ce proiecte pot fi finanțate prin programul „Electrica pune România într-o altă lumină”?
 4. Care este procedura de înscriere?
 5. Care este suma care poate fi solicitată pentru un proiect?
 6. Care este perioada de implementare a unui proiect?
 7. Cum sunt selectate proiectele câștigătoare?
 8. Care sunt criteriile de eligibilitate?
 9. Ce proiecte NU pot fi finanțate în cadrul programului „Electrica pune România într-o altă lumină”?
 10. Care sunt criteriile de selecție care vor fi folosite pentru departajarea propunerilor?
 11. Cheltuieli eligibile/ineligibile în cadrul programului „Electrica pune România într-o altă lumină”
 12. Contractarea proiectelor câștigătoare
 13. Plățile către câștigători
 14. Raportarea către Finanțator
 15. Ce fac dacă am întrebări?
 16. Ce se întâmplă dacă nu se respectă prevederile prezentei Politici
 17. Ce este „Electrica pune România într-o altă lumină?

„Electrica pune România într-o altă lumină” este un program prin care compania Electrica sprijină dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale și încurajează initiative cu impact pozitiv asupra mediului și societății în ansamblu sau care vor să susțină comunitățile din România și alte arealuri în care activează Electrica să producă schimbări în bine, din interior.

Aceasta politică definește abordarea Grupului Electrica în ceea ce priveste acordarea de granturi și finanțarea de proiecte prin Programul „Electrica pune România într-o altă lumină”, program prin care Electrica încurajează inițiativele sustenabile ale celor care vor să își sprijine comunitatea pentru a se dezvolta.

Scopul “Politicii privind acordarea de granturi si finanțarea de proiecte prin Programul „Electrica pune România într-o altă lumină” îl constituie asigurarea implicării organizației în activități de responsabilitate socială, în condiții de integritate și toleranță zero față de corupție, fraudă și spălare de bani, cu  protejarea companiei în fața oricăror aspecte care ar putea aduce prejudicii sau ar putea atrage sancțiuni legale, afectând reputația și rezultatele financiare ale Organizației pe termen scurt sau pe termen lung.

Programul „Electrica pune România într-o altă lumină” se desfășoară sub forma unei competiții de proiecte.

 1. Cine poate solicita finanțare în cadrul Programului „Electrica pune România într-o altă lumină”?

 (1) Inițiatorii proiectelor finanțate prin programul „Electrica pune Romania într-o altă lumină” pot fi doar următoarele categorii de persoane fizice, organizații, instituții (denumite in continuare ȋn mod colectiv “Beneficiari”):

 • persoane fizice;
 • organizațiile neguvernamentale sau orice persoană juridică fără scop lucrativ și caracter politic sau religios;
 • instituțiile de învățământ (grădinițe, școli, licee, universități) publice sau fără scop lucrativ și fără caracter politic sau religios;
 • bibliotecile, muzeele, teatrele și alte instituții de cultură fără scop lucrativ și fără caracter politic sau religios;
 • spitalele și alte instituții de sănătate publică sau private, fără scop lucrativ și fără caracter politic sau religios.

 (2) Electrica sprijină proiecte sau organizații ale căror valori și obiective nu intră în contradicție cu cele ale Electrica. În cazul organizațiilor, acestea trebuie să demonstreze că sunt bine administrate și au o situație financiară stabilă.

 (3) Nicio finanțare pentru un proiect nu poate fi acordată de către companie, nu se adresează și nu poate fi accesată de niciuna din următoarele categorii:

 • Membrii ai unor partide politice sau organizații cu caracter politic, soți, rude sau afini ai acestora până la gradul II inclusiv;
 • Candidați ai unor partide politice, organizații cu caracter politic sau independenți la funcții publice elective, soți, rude sau afini ai acestora până la gradul II inclusiv;
 • Lideri ai unor culte sau organizații cu caracter religios, soți, rude sau afini ai acestora până la gradul II inclusiv;
 • Funcționari publici, soți, rude sau afini ai acestora până la gradul II inclusiv;
 • Organizații ai căror membri fondatori sau reprezentanți legali sunt persoane cu funcții de conducere în partide politice sau organizații cu obiective politice declarate;
 • Organizații ai căror membri fondatori sau reprezentați legali sunt candidați ai unor partide politice, organizații cu caracter politic sau independenți la funcții publice elective, soți, rude sau afini ai acestora până la gradul II inclusiv;
 • Organizații ai căror membri fondatori sau reprezentanați legali sunt lideri ai unor culte sau organizații cu caracter religios;
 • Organizații ai căror membri fondatori sau reprezentanți legali sunt funcționari publici;
 • Partide politice, organizații cu caracter politic sau organizații ale căror activitate poate fi asimilată celei a unui partid politic;
 • Instituții publice, altele decât cele enumerate la art. 3.2.1 alin (1);
 • Instituții de cult și/sau organizații cu caracter religios, ori altele asemenea.

(4) Beneficiarii NU trebuie să se afle, în niciun moment, în niciuna din următoarele situații care duc la retragerea susținerii Electrica, conform prezentului document:

 1. sunt în stare sau pe cale de reorganizare judiciară, dizolvare sau lichidare sau au activitatea suspendată;
 2. au suferit, ei/reprezentanții lor legali, condamnări definitive pentru savârsirea infracțiunii de gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 3. pe numele lor/al reprezentanților lor legali ori convenționali a fost ȋncepută urmărirea penală, indiferent daca aceasta se află ȋn desfașurare la momentul acordarii finanțării de catre Electrica sau a fost începută în perioada de derulare a proiectului finanțat;
 4. împotriva lor/a reprezentanților lor legali o anchetă a oricăror autorități de control a fost începută sau s-a finalizat cu sancțiuni in ultimii 3 ani sau în perioada de derulare a proiectului finanțat;
 5. nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile de plată a contribuțiilor la asigurările sociale sau au datorii fiscale;
 6. au fost declarați, ei/reprezentanții lor legali, într-o situație de încălcare a unui contract anterior de finanțare/ donație cu o entitate din Grupul Electrica;
 7. sunt, ei/reprezentanții lor legali, subiect al unui conflict de interese în ce privește finanțarea;
 8. au indus în eroare, ei/reprezentanții lor legali, companii ale Grupului Electrica, cu intenție sau din culpă, prin furnizarea de informații false ori incomplete sau au încercat să influențeze Comisia de evaluare în timpul procesului de selecție;
 9. sunt organizații care au ca scop, declarat sau nu, obținerea puterii politice, promovarea unor doctrine politice sau religioase;
 10. desfășoară sau încep să desfășoare pe parcursul derulării proiectului finanțat, ei/reprezentanții lor legali, acțiuni de propagandă religioasă sau prozelitism;
 11. sunt organizații/instituții care vizează obținerea de profit;
 12. sunt instituții publice, altele decât cele enumerate la art. 3.2.1 alin (1);
 13. pe parcursul derulării proiectului finanțat își modifică misiunea, domeniul sau obiectul de activitate în virtutea careia/căruia a fost decisă finanțarea proiectului;
 14. au exprimat și/sau manifestat, ei/reprezentanții lor legali, în orice mod și prin orice canal, opinii și/sau atitudini de defăimare a țării, a națiunii, de îndemn la război, agresiune, ură națională, rasială, de clasă, de incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență;
 15. au exprimat și/sau manifestat, ei/ reprezentanții lor legali, în orice mod și prin orice canal, opinii și/sau atitudini obscene, sau au prejudiciat, prin acțiunile lor, demnitatea, onoarea, viața particulară a oricărei persoane.

(5) Electrica nu finanțează proiecte ale caror manageri/directori de proiect sunt:

 • Membrii ai unor partide politice sau organizații cu caracter politic, soți, rude sau afini ai acestora până la gradul II inclusiv;
 • Candidați ai unor partide politice, organizații cu caracter politic sau independenți la funcții publice elective, soți, rude sau afini ai acestora până la gradul II inclusiv;
 • Lideri ai unor culte sau organizații cu caracter religios, soți, rude sau afini ai acestora până la gradul II inclusiv;
 • Funcționari publici, soți, rude sau afini ai acestora până la gradul II inclusiv;

 (6) Condițiile de eligibilitate rezultate din prevederile art. 2 se aplica și pe parcursul derulării proiectului finanțat, nu doar în etapa de selecție a acestuia. Beneficiarul care devine ineligibil pe parcursul derularii proiectului pentru care a primit finanțarea din partea Electrica este obligat să ramburseze companiei întreaga finanțare acordată până la acel moment.

 

(7) Instituțiile de învățământ aplicante care nu dețin personalitate juridică vor încheia un contract cu structura de coordonare de care aparțin.

Notă: Acolo unde tematica și specificul proiectului o cere, solicitantul finanțării trebuie să facă dovada că proiectul va beneficia de expertiza necesară în domeniu (fie cel puțin un membru al organizației sau instituției deține această expertiză sau că aplicantul individual/organizația gazdă încheie parteneriat/e sau contract/e de colaborare relevant/e cu o entitate/entități care are/au expertiză în aria de finanțare vizată – experți independenți, ONG, autorități sau instituții publice locale, agenți economici etc.).

(9) Persoana/Organizaţia care solicită finanţare va semna acorduri de parteneriat cu toți partenerii, care să menționeze rolul și responsabilitățile fiecărei părți;

(10) Acordurile de parteneriat pot fi semnate de aplicant cu fiecare partener în parte sau poate fi semnat un acord comun de parteneriat cu toate organizațiile implicate, atât timp cât – în oricare dintre situații – contractul prevede roluri și responsabilități clare pentru fiecare parte implicată, cu relevanță directă pentru (una sau mai multe dintre) activitățile propuse în cadrul proiectului;

 1. Ce proiecte pot fi finanțate prin programul „Electrica pune România într-o altă lumină”?

(1) Prin programul „Electrica pune România intr-o alta lumina” ne propunem să finanțăm inițiative din urmatoarele domenii:

 • Cultură: activități, proiecte și evenimente în domeniul cultural și artistic (arhitectură, restaurare și conservare patrimoniu, muzee, arte plastice, muzică, dans, performance, teatru, cinematografie, fotografie, literature, etc).
 • Educație: activități și proiecte pentru îmbunătățirea și promovarea educației formale și non-formale, reducerea abandonului școlar, incluziune socială în plan educațional, susținerea elitelor și performanței, finanțarea cercetării, etc.
 • Servicii Sociale și Sănătate: activități și proiecte destinate persoanelor cu diverse afecțiuni, promovarea unui stil de viață sănătos, activități/proiecte de ajutorare a persoanelor din categorii defavorizate sau cu nevoi special, sprijinirea organizațiilor de renume publice sau private din domeniul sănătății, fără scop lucrativ, etc.
 • Sport: activități și proiecte pentru promovarea mișcării, susținerea performanței sportive, etc.
 • Mediu: activități/proiecte care au ca scop protecția mediului, ecologizarea, protecția biodiversității, colectarea și reciclarea deșeurilor, reducerea emisiilor, promovarea responsabilității față de mediul inconjurator;
 • Societate și comunități locale: activități/proiecte în beneficiul societății și comunităților, pentru dezvoltare sustenabilă, pentru inițierea și promovarea întreprinderilor sociale, pentru valorificarea potențialului comunităților și îmbunătățirea nivelului de trai, sănătății și confortului membrilor acestora;
 • Copii: activități/proiecte care au ca scop protecția, ridicarea nivelului de trai, incluziunea socială, dezvoltarea personală, confortul și echilibrul emotional și educația copiilor.

(2) Proiectele propuse trebuie să se desfășoare pe teritoriul Romaniei sau în zonele unde activează Electrica și pot acoperi unul sau mai multe domenii, atât timp cât activităţile derulate:

 • răspund unor nevoi identificate la nivelul comunităţii (cu atât mai mult cu cât respectivele nevoi au fost identificate prin consultarea activă a membrilor comunității, îndeosebi cei direct afectați);
 • respectă domeniile de intervenție acoperite de program;
 • permit obţinerea unor rezultate clare, vizibile;
 • au impact pe termen lung.

 

(3) Sunt încurajate proiectele:

 • inovatoare;
 • care propun soluții pentru utilizarea eficientă a resurselor naturale, pentru economisirea sau chiar generarea de resurse;
 • care inovează în domeniul protecției mediului și reducerii poluării;
 • care pregătesc beneficiarii finali pentru a ocupa un loc de muncă sau creează locuri de muncă;
 • care creează mecanisme sustenabile pentru generare de venituri ce se reinvestesc în proporție de 100% în activitatea organizației participante în comunitatea respectivă;
 • care implică activități cu scop social, de suport pentru categorii defavorizate, de reinserție/incluziune socială;
 • care identifică şi mobilizează şi alte resurse din comunitate;
 • care implică o mobilizare mai largă a comunității, dincolo de echipa de proiect direct implicată în realizarea activităților, prin voluntariat/care stimulează și valorizează participarea activă a membrilor comunității, îndeosebi a celor direct afectați, pe toată perioada de derulare a proiectului.

 

 1. Care este procedura de înscriere?

(1) Finanțatorul are obligația de a face public calendarul Programului și competiției la momentul lansării fiecărei ediții, atât pe pagina sa de internet, cât și printr-un comunicat de presă;

(2) Orice proiect poate fi înscris în competiție prin completarea online a formularului din secțiunea de CSR a site-ului www.electrica.ro;

(3) Pentru a fi eligibilă aplicația, aplicantul trebuie să completeze toate rubricile din formularul on-line, inclusiv să ofere detalii despre:

 • proiectul pe care îl propune și nevoia care stă la baza inițiativei;
 • persoana fizică aplicantă/persoana care înscrie proiectul în competiție în numele unei organizații/instituții și motivația personală;
 • organizația/instituția pe care o reprezintă – dacă este cazul – și motivația acesteia;
 • organizația/ile sau instituția/ile care este/sunt partener/e pentru proiectul propus.

 

(4) De asemenea, aplicantul trebuie să încarce o serie de materiale:

 • acord de parteneriat (dacă este cazul) care să facă dovada parteneriatului aplicantului cu organizații neguvernamentale (asociație, fundație sau federație), instituții de sănătate publică sau instituții de învățământ (școli, grădinițe etc.);
 • documente statutare și ultimul raport de activitate aprobat de organele statutare al organizației/instituției aplicante/partenere pentru anul anterior depunerii solicitării de finanțare;
 • descriere a acțiunilor/proiectelor similare anterioare ale persoanei fizice/organizației/instituției aplicante – care să ateste un interes și/sau experiență relevantă în contextul proiectului propus;
 • CV inițiator persoană fizică/manager de proiecte din partea organizației/instituției participante;
 • alte documente relevante despre participant – persoană fizică/organizație/instituție: diplome de merit şi excelenţă, premii, apariţii în media, publicaţii etc.;
 • detaliere buget proiect;
 • galerie proiect: foto și/sau video care demonstrează existența nevoii căreia i se adresează proiectul în comunitate și/sau pași deja făcuți în direcția soluționării acesteia anterior proiectului);
 • declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în niciuna din situațiile menționate la art. 2 (3), (4) și (5) pentru organizații/instituții aplicante și pentru solicitanții în calitate de persoană fizică.

 

 1. Care este suma care poate fi solicitată pentru un proiect?

(1) Finanțatorul va anunța la deschiderea fiecărei competiții de granturi suma totala a finanțării precum și limitele de finanțare per proiect, atât prin comunicatul de presă transmis, cât și pe web-site în secțiunea CSR.

 

(2) Activitățile și resursele necesare implementării proiectului propus trebuie să fie estimate în mod realist, eficient și detaliate corespunzător, iar costurile incluse în buget trebuie să fie cele necesare și trebuie să respecte principiul valorii de piață.

 

(3) Contribuția persoanei/organizației/instituției aplicante și/sau a partenerilor acesteia în proiectul propus trebuie să fie de minim 5% din valoarea proiectului; aceasta înseamnă că finanțarea solicitată prin program va contribui în proporție de maxim 95% la realizarea proiectului respectiv, restul de 5% revenind în responsabilitatea aplicantului (contribuția aplicantului poate consta în resurse financiare, resurse umane alocate cu implicare voluntară, materiale/bunuri mobile și imobile, cu condiția cuantificării acestora și includerii valorii în proiectul de buget al proiectului).

 

 1. Care este perioada de implementare a unui proiect finanțat prin program?

Proiectele câștigătoare, care beneficiază de finanțare, trebuie să fie implementate în termen de maxim 1 an (12 luni) de la data semnării contractului de finanțare. În cazul in care pe perioada derularii proiectul intervin situatii neprevazute, independente de vointa beneficiarului si care pot duce la intarziere in implementare, aceasta perioada poate fi prelungita de comun acord intre beneficiar si finanțator.

 1. Cum sunt selectate proiectele câştigătoare?

(1) Desemnarea proiectelor câștigătoare va avea loc în urma jurizării făcute de către Comisia de evaluare şi selecţie, formată din Directorul Departamentului Comunicare, PR si CSR și cel putin reprezentanți ai: Departamentului Etica si Conformitate, Departamentului Juridic, Direcției Financiară și Departamentului Comunicare, PR si CSR. Departamentul Comunicare, PR & CSR va redacta o propunere care va fi semnată de Directorul Departamentului și aprobată de către Directorul General.

(2) Electrica şi Personalul său garantează tratamentul egal şi nediscriminatoriu pe parcursul proceselor decizionale cu privire la acordarea de granturi asigurând imparţialitatea decidenţilor şi transparenţa procesului.

(3) Pentru a oferi o imagine corectă asupra activităților sale în domeniu, Finanțatorul publică informații cu privire la acordarea de granturi și proiectele susţinute financiar în fiecare an.

 (4) Personalul implicat în procese decizionale cu privire la acordarea de granturi pentru proiecte, organizaţii sau persoane fizice trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera antagonisme între interesele Finanțatorului şi propriile interese, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, rudelor și afinilor de până la gradul IV sau ale terților cu care se află sau s-a aflat în relații de muncă/asimilate acestora în ultimul 1 an, respectând totodată prevederile legale și politica internă referitoare la conflictul de interese.

(5) Este interzisă utilizarea activelor şi resurselor Electrica în beneficiu personal prin implicare în orice fel în procesul decizional cu privire la acordarea de granturi destinate unor persoane, proiecte, organizaţii sau proiecte față de care decidentul au un interes personal.

(6) Finanțatorul recunoaște faptul că beneficiile de orice natură, pentru companii din cadrul Grupului Electrica, personalul său, sau o terță parte, inclusiv parteneri de afaceri sau părți interesate, obținute ca urmare a unei decizii luate în condițiile existenței unui conflict de interese reprezintă o formă de avantaj necuvenit, de aceea interzice adoptarea unor decizii în astfel de condiții și adoptă măsuri pentru identificarea și prevenirea acestor situații conform politicii sale în materie de evitare si combatere a conflictelor de interese.

(7) Finanțatorul se angajează ca granturile să nu fie folosite ca subterfugiu pentru mită, comisioane de orice tip sau avantaje necuvenite. În acest sens Electrica face publice toate proiectele finanțate.

(8) Este interzisă utilizarea resurselor Finanțatorului, de orice natură, în scopul susţinerii unor partide, formaţiuni politice, campanii electorale, candidaţi la funcții publice, manifestări cu caracter de propagandă politică prin orice tipuri de finanțări subsumate prezentei politici.

(9) Finanțatorul  se angajează să nu finanțeze direct sau indirect candidaţi, partide sau formațiuni politice inclusiv prin granturi pentru proiecte, organizaţii sau acţiuni care au ca iniţiatori/coordonatori/membri fondatori fie partide sau formaţiuni politice, fie candidaţi sau lideri ai acestora, ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice.

(10) Este interzisă susținerea directă sau indirectă, prin acordarea de finanțări subsumate prezentei politici, instituțiilor parlamentare sau guvernamentale sau oricărui reprezentant al personalului din sectorul public.

(11) Finanțatorul și Personalul său se vor abține de la a promite sau a oferi, direct sau indirect, orice avantaj necuvenit, inclusiv acordarea de finanțări subsumate prezentei politici unor terţe părţi care exercită sau pot exercita o influență inadecvată asupra unor decidenți pentru a promova interesele Grupului Electrica.

(12) În relațiile cu autoritățile, Finanțatorul şi Personalul său vor refuza orice solicitări de intervenţie sau sugestii de intermediere care ar putea afecta legalitatea sau obiectivitatea proceselor decizionale privind acordarea de finanțări subsumate prezentei politici.

(13) Finanțatorul nu va lua parte la activităţi de spălare de bani şi se va asigura că finanțările subsumate prezentei politici nu vor fi utilizate de către beneficiari în acest sens.

(14) Finanțatorul se obligă să nu utilizeze finanțările subsumate prezentei politici ca operațiuni fictive ori simulate, sau operațiuni cu parteneri fictivi, în scopul deturnării fondurilor sau sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

(15) Finanțatorul se obligă să nu deruleze finanțări subsumate prezentei politici prin intermediari cu scopul de a disimula proveniența/destinaţia fondurilor.

(16) Finanțatorul se obligă să stabilească măsuri de cunoaștere a partenerilor la inițierea oricărei acţiuni de finanțare subsumată prezentei politici și să actualizeze datele privitoare la acestea ori de câte ori se implică în acţiuni comune, în scopul prevenirii riscurilor care pot decurge din asocierea cu potențiali parteneri implicați în acțiuni de spălare de bani.

 

 1. Care sunt criteriile de eligibilitate?

 

(1) Proiectele care nu îndeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate menţionate mai jos vor fi respinse automat:

 • Proiectul se înscrie în domeniile de finanțare specificate la art. 3 (1) și respectă prevederile art. 3 (2);
 • Aplicantul se încadrează în categoriile menționate la art. 2 (2);
 • Aplicantul nu se înscrie în niciuna dintre situațiile menționate la art. 2 (3) , (4) și (5);
 • Aplicantul a înscris în competiție pentru finanțare un singur proiect în cadrul unei ediții a Programului “Electrica pune România într-o altă lumină”;
 • Informaţiile furnizate în formularul de participare sunt clare, relevante și la obiect;
 • Formularul de participare a fost completat integral până la termenul limită pentru înscriere;
 • Aplicantul a încărcat/transmis toate documentele/materialele menționate la art. 4 (4) până la termenul limită pentru înscriere;
 • Organizațiile/instituțiile aplicante trebuie să aibă un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activității organizației;
 • Persoanele fizice aplicante trebuie sa aibe un CV cu experiență relevantă pentru domeniul de intervenție specific proiectului propus spre finațare;
 • Aplicanții (organizații/instituții/persone fizice, precum și managerul echipei de proiect) trebuie să aibă experiență de minim 2 ani și expertiză specifică în derularea de proiecte și acțiuni în domeniul respectiv;
 • Suma solicitată prin program pentru implementarea proiectului propus nu depășește valoare prevazuta in comunicat/ pe web site-ul Finanțatorului cu privire la limita finanțată;
 • Proiectul de buget prezentat prevede contribuția proprie si sursa acesteia, conform art. 5 (3).

 

(2) Proiectele care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate, cumulativ, vor fi acceptate pentru a fi incluse în procesul de selecţie.

 1. Ce proiecte NU pot fi finanţate în cadrul programului „Electrica pune România într-o altă lumină”?
 • Proiecte care nu se înscriu în domeniile de finanțare specificate la art. 3(1);
 • Proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului tip furnizat on-line sau al căror formular de înscriere nu a fost completat integral;
 • Proiectele pentru care nu s-au încărcat toate documentele relevante conform art. 4(4);
 • Proiecte care își propun exclusiv sau în principal renovare sau alte tipuri de investiție în clădiri, amenajare de spații verzi, terenuri, ecologizare;
 • Cereri pentru finanţări individuale (ex.: burse, sponsorizări pentru călătorii, pentru studiu sau participarea la ateliere, seminarii, conferinţe, congrese etc.);
 • Proiecte pentru ajutoare de urgenţă;
 • Evenimente singulare: conferinţe, studii de fezabilitate, alte acțiuni sau activități singulare fără impact direct asupra grupului ţintă;Activităţi de finanțare, împrumut sau refinanţare (adică folosirea fondurilor pentru a acorda finanţări nerambursabile, credite sau împrumuturi altor organizaţii sau persoanelor fizice/juridice);
 • Activități sau proiecte în derulare ale aplicantului și/sau partenerilor sau ale unor terțe părți, care au deja finanțare din alte surse (dublă finanțare);
 • Proiecte care au fost deja implementate sau cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate;
 • Proiecte de natură politică, religioasă, de natură partizană sau care condiţionează sprijinul şi acţiunile de apartenenţa la anumite partide politice, culte, ideologii religioase, entice sau de altă natură;
 • Proiecte care instigă la xenofobie, rasism, violenţă, ură;
 • Proiecte cu mesaj discriminatoriu faţă de anumite categorii;
 • Proiecte care încurajează consumul de alcool sau orice fel de substanțe interzise prin lege;
 • Proiecte care, integral sau prin anumite activități, sunt subiect al unui conflict de interese;
 • Proiecte care nu se desfășoara pe teritoriul Romaniei sau in zonele unde activează Electrica.

 

 1. Care sunt criteriile de selecţie care vor fi folosite pentru departajarea propunerilor?
 • Relevanța: măsura în care proiectul răspunde unor nevoi sau unor probleme reale. Identificarea unei probleme reale și importante poate fi susținută prin rezultatele unor studii și cercetări, prin consultări la nivelul comunității și/sau prin experiența proprie (observație, discuții, mese rotunde etc.);
 • Obiective SMART: obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile, tangibile în limita finantării, realiste și încadrate în timp conform calendarului propus;
 • Planificarea realistă a activităților, prin raportare la capacitatea solicitantului.
 • Bugetul realist și transparent: acest criteriu se referă la modul în care activitățile/resursele necesare implementării activităților se reflectă în buget. Contribuția proprie trebuie să fie evidențiată prin menționarea sursei și specificarea valorii/contravalorii financiare specifice, în mod realist și transparent. Contribuția financiară este înscrisă în rubrica dedicată din formularul de buget si cel al aplicației, iar contribuția în natură este detaliată explicit în rubrica dedicată a aplicației și cuantificată financiar, contravaloarea acesteia fiind specificată în formularul de buget;
 • Sustenabilitatea proiectului: constituie măsura în care rezultatele, efectele, activitățile sau acțiunile din cadrul proiectului propus au potențial să reziste în timp și după încheierea finanțării. Acest criteriu este echivalent cu potențialul de susținere a efectelor proiectului, prin crearea unor comportamente, structuri sau mecanisme funcționale, posibil de extins;
 • Cofinanțarea și susținerea din partea partenerilor: în ce măsură organizația sau instituția parteneră asigură cofinanțarea ori suportul, de orice altă natură, pentru atingerea obiectivelor propuse;
 • Parteneriatul: relevanța partenerilor pentru obiectivele vizate;
 • Originalitatea: în ce măsură sunt inovatoare soluțiile propuse pentru nevoile identificate;
 • Impactul: se referă la produsele/rezultatele proiectului, adică la schimbările potențial generate atât pe termen scurt, cât mai ales mediu și lung, la efectele pozitive sau negative pe care le poate induce, intenționate sau neintenționate. Relevant este și numărul beneficiarilor direcți și indirecți influențați de transformarea proiectului în realitate. Atingerea obiectivelor propuse reprezintă premise pentru impact, însă efectele preconizate sunt cele care oferă dimensiunea acestui criteriu. Esențial este ca proiectul să crească în timp, iar comunitatea să beneficieze pe termen lung de impactul social, educațional și de mediu generat de acesta. Impactul trebuie să fie semnificativ, să poată fi demonstrat, măsurat și comunicat în mod clar;
 • Experiența, expertiza, competența, reputația, precum și (în cazul în care aplicantul este o organizație/instituție) capacitatea organizațională: se referă la activitățile relevante desfășurate în prealabil de către aplicant și (după caz) de către partenerii acestuia, rezultatele și impactul lor – îndeosebi pe plan social. De asemenea, vor fi punctate existența unei echipe de proiect puternice, stabile, experienţa în domeniul implementării de proiecte în beneficiul comunității, experiența și expertiza relevante pentru domeniul de finanțare vizat și tipul activităților propuse prin proiect;
 • Motivația (fie că aplicantul este persoană fizică sau organizație/instituție): descrierea intereselor și a activităților derulate anterior sau în mod current în domeniu, dorința și capacitatea de a implementa proiectul propus.

 

 1. Cheltuieli eligibile/ineligibile în cadrul programului „Electrica pune România într-o altă lumină”

(1) Reguli de bugetare și eligibilitate a cheltuielilor:

 • Fiecare cerere de finanțare va include și detalierea cheltuielilor eligibile, prezentate în Bugetul proiectului;
 • Bugetul total al proiectului va include costuri totale (inclusiv TVA);
 • Bugetul cuprinde atât costurile acoperite din finanţarea solicitată, cât şi costurile reprezentând contribuţia financiară/în natură proprie a aplicantului şi/sau partenerilor;
 • Costurile de construcție, extindere, renovare și amenajare, respectiv de achiziționare sau închiriere a unor imobile/spații/obiective sunt considerate eligibile, doar în măsura în care acestea reprezintă o componentă esențială pentru proiect (ex. spațiul unde se dorește amenajarea unui centru comunitar, unde localnicii pot desfășura activități generatoare de venit sau de altă natură, în beneficiul comunității) și numai cu condiția ca respectivele obiective de infrastructură să fie în proprietatea sau date în folosința aplicantului și/sau partenerilor (cu acte doveditoare); Taxele pentru obținerea autorizației de construcție reprezintă cheltuieli eligibile;
 • Achiziția sau închirierea de autovehicule este permisă doar dacă este în beneficiul direct al proiectului/are impact direct asupra beneficiarilor din grupul țintă;
 • Costurile aferente componentei de dezvoltare organizațională a proiectului nu pot depăși 15% din suma solicitată prin acest program de finanțare și trebuie să fie relevante în contextul proiectului propus.

 

(2) Eligibilitatea cheltuielilor administrative și a celor de dezvoltare organizațională:

 • Cheltuielile administrative (de ex. comunicații, poştă, utilități, cheltuieli de protocol, precum şi alte cheltuieli care contribuie la realizarea proiectului, dar care nu sunt cheltuieli directe) sunt permise în cuantum de maxim 5% din suma solicitată prin grant;
 • În cazul în care proiectul conține o componentă de dezvoltare organizațională, cheltuielile aferente acestei componente trebuie să fie relevante în contextul proiectului propus și pot însuma cel mult 15% din suma totală solicitată, în plus față de cheltuielile administrative;
 • Pentru componenta de dezvoltare organizațională, cheltuielile pentru resurse materiale nu pot reprezenta mai mult de jumătate din suma aferentă componentei, adică 7.5% din suma totală solicitată. În această categorie de buget pot fi incluse:
 • cheltuieli pentru amenajare spații utilizate în cadrul proiectului;
 • achiziţionarea de echipamente de birou şi echipamente electronice (calculator, scanner, imprimantă, copiator, cameră foto-video, videoproiector, ecran de proiecție etc.);
 • alte tipuri de resurse materiale care contribuie la dezvoltarea capacității organizației/instituției.
 • Cheltuielile de dezvoltare organizațională vor fi detaliate în categoria aferentă din buget și justificate explicit în cererea de finanțare.

 

(3) Pentru a fi eligibile, cheltuielile proiectului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să fie necesare pentru derularea proiectului, să fie prevăzute în Bugetul proiectului şi să respecte principiile unui management financiar sănătos, în special în privinţa eficienţei economice şi a raportului cost/beneficii;
 • Să fie efectuate exclusiv de către aplicant și/sau partenerii acestuia în cadrul proiectului;
 • Să fie efectuate exclusiv în perioada de implementare a proiectului – aşa cum este definită în contractul de grant şi să fie plătite în perioada cuprinsă între data semnării contractului de grant şi data prevăzută pentru încheierea proiectului;
 • Să fie identificabile şi verificabile, să fie susţinute de documentele justificative originale (facturi, chitanțe, bonuri etc.), conform reglementărilor naţionale în vigoare, şi să fie înregistrate în contabilitatea aplicantului și ale partenerilor acestuia (dacă este cazul);
 • Să se încadreze în valoarea propusă prin proiectul de buget pentru categoria bugetară specifică, ce poate fi majorată anterior efectuării cheltuieli cu maximum 25%, exclusiv prin realocare dintr-o altă categorie bugetară și numai cu acordul scris al Finanțatorului;
 • Pentru transparența utilizării fondurilor și evitarea conflictelor de interese, pentru echipamente sau servicii care nu depășesc 20% din valoare finanțării se va aplica procedura achiziției simple (achiziție directă), iar pentru cele care depășesc acest prag se va utiliza cererea de ofertă, cu solicitarea a minim trei oferte distincte sau prezentarea unor documente oficiale care atestă existența unui unic distribuitor/prestator pentru produs/serviciu;
 • Să reflecte costurile reale şi să fie calculate proporţional cu activitatea susţinută în cadrul proiectului (de ex: în cazul în care contabilul organizației desfăşoară şi alte sarcini, care nu au legătură cu proiectul, numai o parte din remuneraţia acestuia poate fi considerată eligibilă).

 

Notă: Pentru a asigura buna gestionare a finanțării, toți aplicanții au obligația să dispună de un responsabil financiar dedicat, care poate acționa voluntar (identificat nominal în proiect) sau să îl contracteze, fie cu Contract individual de muncă, fie cu Contract de prestări servicii. În cazul aplicanților cu personalitate juridică, aceștia trebuie să dispună de un contabil autorizat.

(4) Câștigătorul unui grant are obligaţia să țină o evidenţă financiar-contabilă separată (distinctă față de cea generală a organizației – unde este cazul) a veniturilor și cheltuielilor aferente proiectului, care să poată fi prezentată, la cerere, Finanțatorului.

(5) Următoarele tipuri de cheltuieli NU sunt eligibile:

 • costuri de chirie pentru sediul unei organizații sau instituții;
 • investițiile în sedii, construcții sau alte spații și obiective, dacă aceste cheltuieli nu sunt în beneficiul direct al proiectului sau nu au impact direct asupra beneficiarilor vizați din grupul țintă;
 • achiziția sau închirierea de autovehicule, în afara cazurilor în care aceasta este în beneficiul direct al proiectului/are impact direct asupra beneficiarilor din grupul țintă;
 • costuri care depășesc cu mai mult de 25% valoarea bugetată în proiectul de buget pentru categoria specifică de cheltuieli;
 • costuri deja finanțate din/prin alte proiecte/finanțări/ sponsorizări;
 • dobânzi datorate băncilor sau altor instituții financiare nebancare;
 • credite către terțe părți;
 • amenzi și penalități;
 • datorii de orice fel și provizioane pentru pierderi sau datorii;
 • orice costuri efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare pentru activitățile din proiect și, respectiv, după încheierea perioadei de derulare a proiectului;
 • burse individuale sau taxe de participare;
 • costuri cu tratamente medicale individuale;
 • ajutor umanitar;
 • activităţi de prozelitism;
 • premii în bani;
 • costuri de amortizare și leasing;
 • taxa pe valoarea adăugată și alte taxe și impozite care pot fi recuperate de către beneficiar și/sau partener/i, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 • venituri pentru aplicantul persoană fizică sau salarii pentru reprezentanții aplicantului organizație/instituție sau partenerilor săi (pot fi acoperite doar onorarii pentru eventuali experți necesari pentru desfăşurarea unor activităţi, care nu pot fi găsiţi ca voluntari în cadrul organizațiilor/instituțiilor participante sau în comunitate).

 

 1. Contractarea proiectelor câștigătoare

(1) Aplicanții ale căror proiecte sunt selectate drept câștigătoare vor confirma acceptarea finanţării printr-un contract care se va semna cu Electrica. Contractul va include cererea de finanţare aprobată, proiectul de buget aferent, precum și calendarul de implementare a proiectului propus. Aranjamentele contractuale și transferul fondurilor vor fi administrate de către Electrica.

(2) Dacă proiectul depus este propus pentru finanțare, în etapa de contractare se vor solicita documente în completare, în funcție de categoria de beneficiari, după cum urmează:

 • pentru organizații: copia certificatului de înregistrare fiscal, cazier fiscal, copia bilanțului pe anul precedent dacă există, copia după raportul cenzorului/auditorului pentru ultimul an fiscal, copie după extras de cont; copie după decizia de numire în funcție a reprezentantului legal;
 • pentru persoane fizice: cazierul judiciar;
 • pentru instituții: plan de dezvoltare instituțională – propriu sau al structurii de coordonare de care aparține (care să ateste corespondența dintre propunerea de finanțare și PDI – evidențiind cum contribuie proiectul propus la realizarea obiectivelor din PDI) sau orice alt tip de document care să ateste relevanța proiectului propus în contextul activității curente, expertizei, experienței sau sferei de interes a instituției; bilanțul contabil pe ultimul an; copie certificat de înregistrare fiscală (C.I.F.) al instituției aplicante, respectiv al structurii de coordonare de care aparține, în cazul în care nu deține personalitate juridică; copie după decizia de numire în funcție a directorului instituției; copie după extrasul de cont.

 

Notă: Aplicantul, respectiv beneficiarul grantului acordat prin program, se angajează să suporte toate cheltuielile ineligibile necesare derulării proiectului, precum și orice alt tip de cheltuieli suplimentare care vor apărea pe durata implementării proiectului, neprevăzute în bugetul inițial aprobat.

(3) Electrica poate solicita recunoașterea calității de Finanțator și dreptul de a face publică finanțarea ca unice beneficii rezultat din acordarea grantului. Beneficiarul grantului trebuie să asigure companiei Electrica dreptul de a informa stakeholderii si publicul cu privire la finanțare, inclusiv prin publicarea unor date cu caracter personal ale Beneficiarilor pentru asigurarea transparenței. Granturile reprezintă, pe lângă o formă de manifestare a implicării companiei în societate sau comunitate și o oportunitate în plan reputațional pentru companie și brandul Electrica, pentru  poziționarea față de aspecte relevante social, promovarea unor mesaje-cheie și construirea  de noi relații cu diferite categorii de părți interesate.

(4) Termenii și condițiile contractuale vor varia în funcție de natura și obiectul proiectului finanțat. Cu toate acestea, în general, aceste detalii se referă la:

 • Numele tuturor părților;
 • Obiectul proiectului finanțat așa cum a fost prezentant în formularul de aplicație;
 • Perioada contractuală;
 • Documentele contractului:
 • Formularul de aplicație completat;
 • Calendarul de activitati al proiectului;
 • Bugetul proiectului;
 • Declarații pe proprie răspundere cu privire la criteriile de eligibilitate și absența oricăror condiții de ineligibilitate pentru peroană și organizație;
 • Declarație pe propria răspundere cu privire la utilizarea exclusivă a Finantarii în scopul declarant prin aplicație;
 • Persoanele de contact;
 • Termene și condiții pentru plata sumelor finanțate;
 • Drepturile Finanțatorului și Beneficiarului;
 • Accesul la informații, Confidențialitate;
 • Solutionarea litigiilor;
 • Încetarea și suspendarea;
 • Efectele produse de modificarea politicii sau a legislației;

(5) Electrica a adoptat  un  Cod de Etică și Conduită Profesională, precum și un set de politici privind toleranța zero față de corupție, fraudă și spălare de bani, evitarea și combaterea conflictelor de interese, cadourile, cheltuielile de protocol și interzicerea plăților de facilitare, transparența și implicarea părților interesate relevante în cadrul procesului decizional aferent acordării granturilor. Finanțatorul va include în toate contractele încheiate în cadrul Programului „Electrica pune România într-o altă lumină” o clauză referitoare la obligaţia beneficiarilor de a respecta prevederile Codului de Etică şi Conduită Profesională și ale politicilor subsecvente, care le sunt incidente.

 

 1. Plățile către câștigători

(1) Suma finanțată va fi transferată de către Electrica S.A. în contul bancar al aplicantului persoană fizică/organizație/instituție în conditiile stabilite prin contractul de finantare, ținând cont de dimensiunea finanțării, necesitățile financiare ale proiectului prin raport cu activitățile propuse, durata proiectului, precum și calendarul general de finanțări acordate tuturor beneficiarilor programului.

(2) Prima tranșă din finanțare va fi virată în maximum 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare, urmând ca urmatoarele tranșe, daca este cazul, să fie condiționate de aprobarea raportului/rapoartelor intermediare.

 1. Raportarea către Finanțator

(1) Beneficiarii contractelor de finanțare trebuie să întocmească și să înainteze către Electrica S.A. rapoarte intermediare și finale folosind modelele și machetele puse la dispoziție de către Finanțator, ca anexe ale contractului de grant.

(2) Termenele de raportare intermediară vor fi stabilite prin contractul de finanțare, ținându-se cont de calendarul fiecărui proiect finanțat în parte.  

(3) Pentru fiecare proiect se va transmite Finanțatorului, în termen de maxim 1 lună de la data finalizării proiectului, un raport final de implementare.

(4) Atât raportul/rapoartele intermediare, cât și cel final vor cuprinde:

 • O componentă narativă – raportul narativ va include informații despre activităţile derulate în perioada de referință, principalele realizări în raport cu obiectivele stabilite, rezultatele obținute, dificultățile întâmpinate (și, în cazul rapoartelor intermediare, o planificare pentru perioada următoare);
 • O componentă financiară – raportul financiar, structurat conform bugetului aprobat, va conține informații despre modul de utilizare a fondurilor primite, în scopul verificării de către Finanțator a încadrării în capitolele bugetare și va fi însoțit de documente justificative pentru cheltuielile efectuate în perioada de referință (comenzi/contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, OP-uri, rapoarte de internet-banking, etc). Datele documentelor justificative trebuie să se încadreze în perioada de derulare a proiectului finanțat și să corespundă cu datele de implementare ale activităților pentru care au fost prevăzute cheltuielile prin bugetul proiectului anexă la contractual de grant.

(5) Electrica S.A. va evalua rapoartele și va face recomandări beneficiarilor contractelor de finanțare privind potențiale îmbunătățiri în procesul de raportare, de la caz la caz, iar încheierea perioadei de contractare cu beneficiarii va fi marcată de aprobarea de către Finanțator a rapoartelor finale de implementare a proiectelor finanțate.

Notă: Pe parcursul implementării proiectelor, este posibil ca reprezentanții Finanțatorului să solicite scurte informări asupra stadiului de implementare a activităților și a gradului de atingere a obiectivelor stabilite. De asemenea, pe perioada de implementare, reprezentanții companiei finanțatoare pot efectua vizite de monitorizare, care vor fi anunțate în prealabil.

 1. Ce fac dacă am întrebări?

Pentru orice întrebare legată de Program sau procesul de înscriere, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email: csr@electrica.ro sau prin apelarea numărului de telefon: 021 208 5567 (apel taxabil normal, conform planurilor tarifare proprii ale apelanţilor), după cum urmează: între orele: 08.00 -17.00, numai în zilele lucrătoare.

 1. Ce se întâmplă dacă nu se respectă prevederile prezentei Politici

 (1) Nerespectarea dispoziţiilor Politicii constituie pentru Personalul organizației abatere disciplinară (în cazul contractelor individuale de muncă) / încălcare a obligaţiilor (în cazul oricărui alt acord) şi se sancţionează conform legii, respectiv conform prevederilor acordului încheiat cu Organizaţia, în funcţie de natura juridică a acestuia.

(2) Orice beneficiu material sau de altă natură obținut de Personal sau o terță parte în urma unui proces decizional derulat fără respectarea prevederilor prezentei politici este considerat beneficiu necuvenit, urmând a se derula procedurile legale aplicabile în scopul anulării sau returnării Organizației şi revenirii la situația anterioară respectivului proces decizional.

 

(3) Electrica adoptă și implementează o politică dedicată avertizării de integritate care se bazează pe principiile expuse în Codul de Etică si Conduită Profesională. Orice angajat, client, furnizor, contractant și sub-contractant al Organizației  care are legătură cu activitatea acesteia, poate depune în condiții care asigură păstrarea confidențialității identității sale, sesizări sau reclamații privind orice acțiune a unui angajat sau a unei alte persoane ce acționează în numele Organizației, care ar încălca legea sau normele interne de etică și conduită în afaceri ale Organizației, inclusiv prevederile prezentei politici. Sesizarea oricărei abateri de la prezenta politică poate fi transmisă conform procedurii de raportare a abaterilor etice disponibilă aici: http://www.electrica.ro/procedura-de-raportare-a-abaterilor-etice/