SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
Situatii financiare individuale
la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la
31 decembrie 2020
intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
Image should be here
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 2844/2016
i
Cuprins
Situatia individuala a pozitiei financiare 1
Situatia individuala a profitului sau pierderii 3
Situatia individuala a rezultatului global 4
Situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii 5
Situatia individuala a fluxurilor de numerar 7
Note la situatiile financiare individuale
Bazele intocmirii
1. Entitatea care raporteaza si informatii generale 9
2. Bazele contabilitatii 12
3. Moneda functionala si moneda de prezentare 12
4. Utilizarea rationamentelor profesionale si a estimarilor 12
Politici contabile
5. Bazele evaluarii 13
6. Politici contabile semnificative 13
7. Adoptarea de noi standarde si interpretari 21
Performanta financiara
8. Venituri 22
9. Alte venituri si cheltuieli de exploatare 23
10. Rezultatul financiar 23
11. Rezultat pe actiune 24
Beneficiile angajatilor
12. Beneficii pe termen scurt ale angajatilor 24
13. Beneficii post-angajare si alte beneficii pe termen lung ale angajatilor 24
14. Cheltuieli privind beneficiile angajatilor 27
Impozit pe profit
15. Impozit pe profit 28
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 2844/2016
ii
Active
16. Creante comerciale 29
17. Depozite cu maturitatea mai mare de trei luni 30
18. Alte creante 31
19. Numerar si echivalente de numerar 31
20. Imobilizari corporale 32
21. Imobilizari necorporale 36
22. Investitii in filiale 36
23. Imprumuturi acordate filialelor 40
Capitaluri proprii si datorii
24. Capital si rezerve 42
25. Datorii comerciale 44
26. Alte datorii 44
27. Provizioane 45
Instrumente financiare
28. Instrumente financiare - valori juste si managementul riscului 45
Alte informatii
29. Parti afiliate 49
30. Conditionalitati 52
31. Angajamente 54
32. Evenimente ulterioare 55
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
1
Nota
31 decembrie
2020
31 decembrie
2019
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizari corporale
20
96.943.295
161.619.617
Imobilizari necorporale
21
272.880
4.231.289
Investitii in filiale
22
2.284.881.698
2.217.229.628
Numerar restrictionat
19
-
320.000.000
Imprumuturi acordate filialelor - termen lung
23
1.030.000.000
1.030.000.000
Active aferente drepturilor de utilizare
1.433.070
1.739.658
Total active imobilizate
3.413.530.943
3.734.820.192
Active circulante
Numerar si echivalente de numerar
19
193.484.820
180.279.381
Depozite cu maturitatea mai mare de trei luni
17
-
66.471.188
Numerar restrictionat
19
320.000.000
-
Creante comerciale
16
411.954
5.051.841
Alte creante
18
180.761.447
15.120.713
Stocuri
-
89.312
Cheltuieli in avans
427.549
200.921
Imprumuturi acordate filialelor - termen scurt
23
-
5.500.000
Total active circulante
695.085.770
272.713.356
Total active
4.108.616.713
4.007.533.548
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social
24
3.464.435.970
3.464.435.970
Prima de emisiune
24
103.049.177
103.049.177
Actiuni proprii
24
(75.372.435)
(75.372.435)
Contributii ale actionarilor in natura
24
7.366
7.366
Rezerva din reevaluare
24
12.605.266
5.851.829
Rezerve legale
24
212.027.639
197.091.689
Alte rezerve
24
35.644.469
35.645.456
Rezultat reportat
296.938.104
256.204.946
Castiguri rezultate din emiterea de actiuni
24
-
2.185.519
Pierderi rezultate din emiterea de actiuni
24
-
(963.601)
Total capitaluri proprii
4.049.335.556
3.988.135.916
(Continuare la pagina 2)
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
2
Nota
31 decembrie
2020
31 decembrie
2019
Datorii
Datorii pe termen lung
Leasing - termen lung
485.741
1.012.867
Beneficiile angajatilor
13
1.453.187
1.978.305
Total datorii pe termen lung
1.938.928
2.991.172
Datorii curente
Leasing - termen scurt
968.556
795.513
Datorii comerciale
25
7.199.932
4.886.047
Alte datorii
26
36.034.414
1.613.208
Venituri amanate
152.559
554.548
Beneficiile angajatilor
12,13
7.168.505
5.249.675
Provizioane
27
5.818.263
3.307.469
Total datorii curente
57.342.229
16.406.460
Total datorii
59.281.157
19.397.632
Total capitaluri proprii si datorii
4.108.616.713
4.007.533.548
Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare individuale.
Director General
Director Financiar
Georgeta Corina Popescu
Mihai Darie
4 martie 2021
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A PROFITULUI SAU PIERDERII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
3
Nota
2020
2019
Venituri
8
3.250.787
19.040.578
Alte venituri din exploatare
9
14.516.325
2.329.343
Beneficiile angajatilor
14
(31.818.555)
(29.501.304)
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale
20,21
(13.050.255)
(22.132.605)
Reluarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale si altor creante, net
16,18
98.583.335
1.641.814
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale, net
20
(9.979.491)
(3.905.952)
Modificari in provizioane privind dispute legale si clauze de neconcurenta, net
27
(2.510.794)
409.308
Alte cheltuieli de exploatare
9
(23.870.825)
(20.813.350)
Profit/(Pierdere) inainte de rezultatul financiar
35.120.527
(52.932.168)
Venituri financiare
10
260.305.358
310.927.134
Cheltuieli financiare
10
(123.963)
(202.583)
Rezultatul financiar net
260.181.395
310.724.551
Profit inainte de impozitare
295.301.922
257.792.383
Beneficiu/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit
15
3.076.614
(17.652)
Profitul exercitiului financiar
298.378.536
257.774.731
Rezultat pe actiune
Rezultat pe actiune - de baza si diluat (RON)
11
0,88
0,76
Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare individuale.
Director General
Director Financiar
Georgeta Corina Popescu
Mihai Darie
4 martie 2021
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
4
Nota
2020
2019
Profitul exercitiului financiar
298.378.536
257.774.731
Alte elemente ale rezultatului global
Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere
Rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale
24
11.901.253
-
Impozit amanat aferent rezervei din reevaluare
15
(3.059.897)
-
Reevaluarea datoriilor privind planurile de beneficii determinate
13
104.482
(60.739)
Impozit amanat aferent reevaluarii datoriilor privind planurile de beneficii determinate
15
(16.717)
17.652
Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare
8.929.121
(43.087)
Total rezultat global
307.307.657
257.731.644
Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare individuale.
Director General
Director Financiar
Georgeta Corina Popescu
Mihai Darie
4 martie 2021
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
5
Capital social subscris si varsat
Prima de emisiune
Actiuni proprii
Contributii ale actionarilor in natura
Rezerva din reevaluare
Rezerve legale
Alte rezerve
Rezultat reportat
Castiguri rezultate din emiterea de actiuni
Pierderi rezultate din emiterea de actiuni
Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2020
3.464.435.970
103.049.177
(75.372.435)
7.366
5.851.829
197.091.689
35.645.456
256.204.946
2.185.519
(963.601)
3.988.135.916
Rezultat global
Profit net al exercitiului financiar
-
-
-
-
-
-
-
298.378.536
-
-
298.378.536
Alte elemente ale rezultatului global
-
-
-
-
8.841.356
-
-
87.765
-
-
8.929.121
Total rezultat global
-
-
-
-
8.841.356
-
298.466.301
-
-
307.307.657
Tranzactii cu actionarii Societatii
Contributii si distribuiri
Acoperirea pierderilor din castigurile rezultate din emiterea de actiuni
-
-
-
-
-
-
-
-
(963.601)
963.601
-
Dividende catre actionarii Societatii
24
-
-
-
-
-
-
(987)
(244.885.112)
(1.221.918)
-
(246.108.017)
Total tranzactii cu actionarii Societatii
-
-
-
-
-
-
(987)
(244.885.112)
(2.185.519)
963.601
(246.108.017)
Alte modificari ale capitalurilor proprii
Constituirea rezervelor legale
24
-
-
-
-
-
14.935.950
-
(14.935.950)
-
-
-
Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat ca urmare a amortizarii si iesirilor de imobilizari corporale
-
-
-
-
(2.087.919)
-
-
2.087.919
-
-
-
Sold la 31 decembrie 2020
3.464.435.970
103.049.177
(75.372.435)
7.366
12.605.266
212.027.639
35.644.469
296.938.104
-
-
4.049.335.556
(Continuare la pagina 6)
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
6
Capital social subscris si varsat
Prima de emisiune
Actiuni proprii
Contributii ale actionarilor in natura
Rezerva din reevaluare
Rezerve legale
Alte rezerve
Rezultat reportat
Castiguri rezultate din emiterea de actiuni
Pierderi rezultate din emiterea de actiuni
Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2019
3.459.399.290
103.049.177
(75.372.435)
5.144.025
11.837.805
184.202.070
-
288.528.416
-
-
3.976.788.348
Rezultat global
Profit net al exercitiului financiar
-
-
-
-
-
-
-
257.774.731
-
-
257.774.731
Alte elemente ale rezultatului global
-
-
-
-
-
-
-
(43.087)
-
-
(43.087)
Total rezultat global
-
-
-
-
-
-
-
257.731.644
-
-
257.731.644
Tranzactii cu actionarii Societatii
Contributii si distribuiri
Emisiune de actiuni ordinare
24
5.036.680
-
-
(5.136.659)
-
-
-
-
2.185.519
(963.601)
1.121.939
Dividende catre actionarii Societatii
24
-
-
-
-
-
-
(247.506.015)
-
-
(247.506.015)
Total tranzactii cu actionarii Societatii
5.036.680
-
-
(5.136.659)
-
-
-
(247.506.015)
2.185.519
(963.601)
(246.384.076)
Alte modificari ale capitalurilor proprii
Constituirea rezervelor legale
24
-
-
-
-
-
12.889.619
-
(12.889.619)
-
-
-
Constituirea altor rezerve
24
35.645.456
(35.645.456)
Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat ca urmare a amortizarii si iesirilor de imobilizari corporale
-
-
-
-
(5.985.976)
-
-
5.985.976
-
-
-
Sold la 31 decembrie 2019
3.464.435.970
103.049.177
(75.372.435)
7.366
5.851.829
197.091.689
35.645.456
256.204.946
2.185.519
(963.601)
3.988.135.916
Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare individuale.
Director General
Director Financiar
Georgeta Corina Popescu
Mihai Darie
4 martie 2021
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
7
Nota
2020
2019
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare
Profitul exercitiului financiar
298.378.536
257.774.731
Ajustari pentru:
Amortizarea imobilizarilor corporale
20
11.133.444
20.268.618
Amortizarea imobilizarilor necorporale
21
1.916.811
1.863.987
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale, net
20
9.979.491
3.905.952
Pierdere /(Castig) din cedarea de imobilizari corporale
9
629.452
(1.366.442)
Reluarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale si altor creante, net
16,18
(98.583.335)
(1.641.814)
Rezultat financiar net
10
(260.181.395)
(310.724.551)
Modificari in beneficiile angajatilor
13
(390.301)
-
Modificari in provizioane, net
27
2.510.794
(409.308)
(Beneficiu)/Cheltuiala cu impozitul pe profit
15
(3.076.614)
17.652
(37.683.117)
(30.311.175)
Modificari in:
Creante comerciale
103.223.222
5.591.265
Alte creante
4.329.592
4.316.870
Datorii comerciale
1.755.495
1.243.177
Alte datorii
(419.871)
(2.531.418)
Beneficiile angajatilor
1.888.495
(1.278.415)
Numerar generat din/(utilizat in) activitatea de exploatare
73.093.816
(22.969.696)
Dobanzi platite
(1.983)
(68.675)
Numerar net din/(utilizat in) activitatea de exploatare
73.091.833
(23.038.371)
(Continuare la pagina 8)
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
8
Nota
2020
2019
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale
(4.024.333)
(2.248.969)
Plati pentru achizitia de imobilizari necorporale
(29.175)
(280.541)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
191.996
1.785.429
Plati pentru constituirea de depozite cu maturitate initiala mai mare de 3 luni
-
(368.000.000)
Incasari la scadenta depozitelor cu maturitate mai mare de 3 luni
66.471.188
403.000.000
Imprumuturi acordate filialelor
23
-
(62.209.626)
Cash-pooling - pozitie neta
29
(132.171.404)
-
Dobanzi incasate
41.385.917
43.746.912
Dividende incasate
10
214.969.717
264.434.825
Numerar net din activitatea de investitii
186.793.906
280.228.030
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare
Incasari din emiterea de actiuni, net
24
-
1.121.939
Dividende platite
24
(245.779.724)
(247.197.612)
Plati aferente leasing
(900.576)
(801.567)
Numerar net utilizat in activitatea de finantare
(246.680.300)
(246.877.240)
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar
13.205.439
10.312.419
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie
19
180.279.381
169.966.962
Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie
19
193.484.820
180.279.381
Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare individuale.
Director General
Director Financiar
Georgeta Corina Popescu
Mihai Darie
4 martie 2021
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
9
1 Entitatea care raporteaza si informatii generale
Aceste situatii financiare sunt situatiile financiare individuale ale Societatii Energetice Electrica S.A. („Societatea” sau „Electrica SA”) la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.
Electrica SA a fost infiintata initial in anul 1998 ca societate comerciala prin Hotararea de Guvern nr. 365/1998, ca urmare a restructurarii fostei Regii Nationale de Electricitate (RENEL). In data de 1 august 2000, ca urmare a restructurarii fostei Companii Nationale de Electricitate (CONEL) in baza Hotararii de Guvern nr. 627/2000, Societatii i-a fost alocat un numar nou de inregistrare fiscala. Sediul social al Societatii este in Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, Bucuresti, Romania. Societatea are codul unic de inregistrare 13267221 si numarul de inregistrare la Registrul Comentului J40/7425/2000.
La 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019, actionarul principal al Societatii Energetice Electrica S.A. este Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Energiei (fostul Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri) care detine o cota de participatie de 48,79% din capitalul social.
Actiunile Societatii sunt cotate la Bursa de Valori Bucuresti, iar certificatele globale de depozit (GDR-uri) sunt cotate la Bursa de Valori de la Londra (LSE). Actiunile care se tranzactioneaza la Bursa de Valori de la Londra sunt certificatele globale de depozit, un certificat global de depozit reprezentand patru actiuni. Bank of New York Mellon este banca depozitara pentru aceste valori mobiliare.
La 31 decembrie 2020, Electrica SA are urmatoarele investitii in filiale:
Filiala
Activitatea
Cod unic de inregistrare
Sediu social
% participatie la 31 decembrie 2020
Distributie Energie Electrica Romania S.A. („DEER”)
Distributia energiei electrice in zonele geografice Transilvania Nord, Transilvania Sud si Muntenia Nord
14476722
Cluj-Napoca
100%
Electrica Furnizare S.A.
Comercializarea energiei electrice si furnizarea de gaze naturale
28909028
Bucuresti
99,9998409513906%
Electrica Serv S.A.
Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii)
17329505
Bucuresti
100%
Servicii Energetice Oltenia S.A. (societate in faliment)
Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii)
29389861
Craiova
100%
Servicii Energetice Moldova S.A. (societate in faliment)
Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii)
29386768
Bacau
100%
Servicii Energetice Banat S.A. (societate in faliment)
Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii)
29388211
Timisoara
100%
Servicii Energetice Dobrogea S.A. (societate in faliment)
Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii)
29388378
Constanta
100%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
10
La 31 decembrie 2019, Electrica SA avea urmatoarele investitii in filiale:
Filiala
Activitate
Cod unic de inregistrare
Sediu social
% participatie la 31 decembrie 2019
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. (“SDEE Muntenia Nord S.A.”)
Distributia energiei electrice in zona geografica Muntenia Nord
14506181
Ploiesti
99,999971902762 1%
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. (“SDEE Transilvania Nord S.A.”)
Distributia energiei electrice in zona geografica Transilvania Nord
14476722
Cluj-Napoca
99,999973111634 1%
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. (“SDEE Transilvania Sud S.A.”)
Distributia energiei electrice in zona geografica Transilvania Sud
14493260
Brasov
99,999977637%
Electrica Furnizare S.A.
Comercializarea energiei electrice si furnizarea de gaze naturale
28909028
Bucuresti
99,999839043166 3%
Electrica Serv S.A.
Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii)
17329505
Bucuresti
100%
Servicii Energetice Muntenia S.A.
Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii)
29384120
Bucuresti
100%
Servicii Energetice Oltenia S.A. (societate in faliment)
Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii)
29389861
Craiova
100%
Servicii Energetice Moldova S.A. (societate in faliment)
Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii)
29386768
Bacau
100%
Servicii Energetice Banat S.A. (societate in faliment)
Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii)
29388211
Timisoara
100%
Servicii Energetice Dobrogea S.A. (societate in faliment)
Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii)
29388378
Constanta
100%
Principalele activitati ale Societatii
In prezent, obiectul principal de activitate al Societatii, conform Statutului, il constituie “Activitati de consultanta pentru afaceri si management”, Societatea desfasurand de asemenea activitati corporative in relatia cu filialele sale.
Electrica SA este compania-mama pentru o companie de distributie a energiei electrice (formata din fuziunea a trei companii de distributie a energiei electrice), un furnizor de energie electrica si gaze naturale, cinci companii care ofera servicii in sectorul energetic (dintre care patru se afla, in prezent, in faliment). Incepand cu data de 31 august 2020, Electrica SA detine o participatie indirecta de 100% la o societate de productie de energie din surse regenerabile (panouri fotovoltaice), Electrica Energie Verde 1 SRL, aceasta fiind achizitionata de filiala Electrica Furnizare S.A..
In cursul anului 2020, cele trei filiale de distributie, Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., au fuzionat prin absorbtie, entitatea absorbanta fiind Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A..
In data de 14 octombrie 2020, Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea formulata de SDEE Transilvania Nord S.A., in calitate de societate absorbanta, respectiv SDEE Transilvania Sud S.A. si SDEE Muntenia Nord S.A., in calitate de societati absorbite, a aprobat fuziunea conform proiectului de fuziune nr. 1404 din 26 iunie 2020 inregistrat la Oficiul Registrului Comertului din cadrul Tribunalului Cluj, la Oficiul Registrului Comertului din cadrul Tribunalului Prahova si la Oficiul
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
11
Registrului Comertului din cadrul Tribunalului Brasov si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr.2351 din 10 iulie 2020 si a dispus radierea din Registrul Comertului a societatilor absorbite.
Prin urmare, fuziunea isi produce efectele incepand cu data efectiva, respectiv 31 decembrie 2020, cand SDEE Transilvania Sud S.A. si SDEE Muntenia Nord S.A., in calitate de societati absorbite, si-au incetat existenta, fiind dizolvate fara a intra in lichidare. Prin urmare, toate activele si pasivele detinute de acestea au fost transferate prin efectul operatiunii de fuziune prin absorbtie si de drept catre SDEE Transilvania Nord S.A., in calitate de societate absorbanta, in schimbul emiterii in favoarea actionarului societatilor absorbite, respectiv Electrica S.A., de noi actiuni la capitalul social al societatii absorbante. Astfel, in data de 31 decembrie 2020, Distributie Energie Electrica Romania S.A. formata prin fuziunea celor trei filiale de distributie a energiei electrice a fost inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului.
In cursul anului 2020, cele doua filiale de servicii energetice, Electrica Serv S.A. si Servicii Energetice Muntenia S.A. au fuzionat prin absorbtie, entitatea absorbanta fiind Electrica Serv S.A..
In data de 17 septembrie 2020, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, a admis cererea formulata de Electrica SERV S.A., in calitate de societate absorbanta, respectiv de Servicii Energetice Muntenia S.A., in calitate de societate absorbita, a aprobat proiectul de fuziune nr. 934 din 12 iunie 2020 inregistrat la Oficiul Comertului din cadrul Tribunalului Bucuresti si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 2303 din 8 iulie 2020 si a dispus radierea din Registrul Comertului a societatii absorbite.
Prin urmare, fuziunea si-a produs efectele incepand cu data efectiva, respectiv 30 noiembrie 2020, cand Servicii Energetice Muntenia S.A., in calitate de societate absorbita, si-a incetat existenta,
fiind dizolvata fara a intra in lichidare. Prin urmare, toate activele si pasivele detinute de aceasta au fost transferate prin efectul operatiunii de fuziune prin absorbtie si de drept catre Electrica Serv S.A., in calitate de societate absorbanta, cu majorarea capitalului social al Electrica Serv S.A. ca urmare a fuziunii in schimbul emiterii in favoarea actionarului societatii absorbite, respectiv Electrica SA, de noi actiuni in capitalul social al societatii absorbante.
Astfel, incepand cu 1 decembrie 2020, fuziunea celor doua companii a fost finalizata, iar serviciile energetice se deruleaza doar sub umbrela Electrica Serv. Inregistrarea la Oficiul National al Registrului Comertului a avut loc in data de 2 Decembrie 2020, data efectiva fiind 30 noiembrie 2020.
Impact COVID-19
In data de 11 martie 2020 Organizatia Mondiala a Sanatatii (“OMS”) a declarat epidemia COVID-19 drept pandemie iar in data de 16 martie 2020 Romania a intrat in stare de urgenta. Masurile impuse de Guvernul Romaniei au inclus restrictii privind circulatia transfrontaliera a persoanelor, restrictionarea intrarii in tara a vizitatorilor straini si inchiderea temporara a anumitor industrii. In plus, companii importante din piata, in special din industria auto si industria grea au decis suspendarea temporara a activitatii, in vreme ce unele societati mai mici fie si-au redus fie si-au suspendat temporar activitatea. In consecinta, la nivel macroeconomic, pandemia COVID-19, a cauzat o incetinire a economiei si o scadere a cererii de energie electrica, in special din partea consumatorilor non-casnici.
In lupta impotriva pandemiei COVID-19, Societatea a adoptat toate masurile necesare, astfel incat activitatea sa continue sa se desfasoare in conditii normale si a emis o serie de instructiuni cu scopul de a preveni si/sau de a detecta si a remedia efectele raspandirii virusului la locul de munca. Principalele masuri implementate au inclus accentuarea importantei igienei si a distantarii sociale precum si implementarea conceptului de telemunca, acolo unde a fost posibil. Un plan de rezilienta a fost elaborat, prin care au fost identificate activitatile esentiale si rolurile critice si a fost asigurat personal de rezerva.
Conditiile dificile anterior mentionate au dus la cresterea cheltuielilor de exploatare, in principal pentru achizitia de echipamente de protectie cat si pentru servicii de igienizare. Cu toate acestea, contrar mediului economic nefavorabil, printr-o monitorizare atenta a performantei financiare pe mai multe paliere, performanta financiara a Societatii prezinta un trend pozitiv comparativ cu anul trecut, cu imbunatatirea profitului, a veniturilor si a fluxurilor de numerar.
In consecinta, pe baza informatiilor disponibile si avand in vedere actiunile deja implementate, Societatea nu anticipeaza un impact negativ semnificativ asupra operatiunilor sale din cauza pandemiei COVID-19; astfel, nu au fost identificate amenintari semnificative asupra continuitatii activitatii Societatii pentru o perioada ce include cel putin 12 luni de la data
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
12
prezentelor situatii financiare. Cu toate acestea, avand in vedere evolutiile pietei, efectele pe termen lung ale pandemiei COVID-19 nu pot fi estimate in mod fiabil la momentul actual intrucat Societatea nu exclude posibilitatea unor noi inchideri ale unor activitati din piata sau implementarea de masuri mai severe.
2 Bazele contabilitatii
Situatiile financiare individuale au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“OMFP nr. 2844/2016”). In acceptiunea OMFP nr. 2844/2016, Standardele Internationale de Raportare Financiara reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii prevazute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.
Situatiile financiare individuale au fost autorizate pentru emitere de catre Consiliul de Administratie in data de 4 martie 2021 si vor fi transmise spre aprobare actionarilor, in Adunarea Generala planificata in data de 28 aprilie 2021.
Politicile contabile ale Companiei sunt incluse in Nota 6. Compania a aplicat consecvent politicile contabile in toate perioadele prezentate in aceste situatii financiare individuale.
3 Moneda functionala si moneda de prezentare
Aceste situatii financiare individuale sunt prezentate in Lei (RON), aceasta fiind si moneda functionala a Societatii. Toate sumele sunt prezentate in RON, daca nu este indicat altfel.
4 Utilizarea rationamentelor profesionale si a estimarilor
Pentru intocmirea acestor situatii financiare individuale, conducerea a elaborat rationamente profesionale, estimari si ipoteze care afecteaza aplicarea politicilor contabile ale Societatii si valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Rezultatele efective pot diferi de aceste estimari.
Estimarile si ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor sunt recunoscute prospectiv.
Rationamente profesionale, ipoteze si incertitudini datorate estimarilor
Informatii cu privire la rationamentele profesionale in aplicarea politicilor contabile si la ipotezele si incertitudinile datorate estimarilor care au cele mai semnificative efecte asupra sumelor recunoscute in situatiile financiare individuale sunt prezentate mai jos:
Nota 6 h) – estimari cu privire la duratele utile de viata ale imobilizarilor corporale;
Nota 20 ipoteze cu privire la valoarea reevaluata a imobilizarilor corporale;
Nota 22 – ipoteze si estimari cu privire la evaluarea actiunilor detinute in filiale;
Rationamentele profesionale elaborate de catre conducere nu au suferit modificari semnificative ca urmare a pandemiei COVID-19, astfel incat nu se asteapta ca ipotezele legate de impactul COVID-19 sa conduca la ajustari semnificative ale valorilor contabile ale activelor si datoriilor in perioada urmatoare de doisprezece luni.
Determinarea valorilor juste
Anumite politici contabile ale Societatii si cerintele de prezentare a informatiilor necesita determinarea valorii juste atat pentru activele si datoriile financiare, cat si pentru cele nefinanciare.
In determinarea valorii juste a unui activ sau a unei datorii, Societatea foloseste date observabile pe piata, in masura in care este posibil. Valorile juste sunt clasificate in cadrul diferitelor niveluri ale ierarhiei valorilor juste pe baza datelor de intrare folosite in tehnicile de evaluare, dupa cum urmeaza:
Nivelul 1: preturi cotate (neajustate) pe piete active pentru active sau datorii identice;
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
13
Nivelul 2: date de intrare, altele decat preturile cotate incluse in Nivelul 1, care sunt observabile pentru un activ sau datorie, fie direct (ex. preturi), fie indirect (ex. derivate din preturi);
Nivelul 3: date de intrare pentru un activ sau datorie care nu au la baza date observabile pe piata (date de intrare neobservabile).
Daca datele de intrare folosite pentru determinarea valorii juste a unui activ sau a unei datorii pot fi clasificate pe diferite niveluri ale ierarhiei valorii juste, atunci determinarea valorii juste este clasificata in intregime in nivelul ierarhiei valorii juste corespunzator nivelului cel mai coborat in care se incadreaza datele de intrare semnificative pentru intreaga evaluare.
Societatea recunoaste transferurile intre nivelurile ierarhiei valorii juste la sfarsitul perioadei de raportare in care a aparut o modificare.
Informatii detaliate despre ipotezele utilizate in determinarea valorilor juste sunt incluse in:
Nota 20: Imobilizari corporale;
Nota 28: Instrumente financiare - valori juste si managementul riscului.
5 Bazele evaluarii
Situatiile financiare individuale au fost intocmite pe baza costului istoric, cu exceptia terenurilor si cladirilor, care sunt evaluate pe baza modelului reevaluarii.
6 Politici contabile semnificative
Societatea a aplicat in mod consecvent urmatoarele politici contabile pentru toate perioadele prezentate in aceste situatii financiare individuale. Noile amendamente la standardele existente intrate in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2020 nu au un efect semnificativ asupra situatiilor financiare individuale ale Societatii.
(a) Venituri
Societatea recunoaste veniturile din contractele cu clientii in conformitate cu standardul IFRS 15.
Conform acestui standard, venitul este recunoscut atunci cand sau pe masura ce clientul obtine control asupra bunurilor sau serviciilor, la valoarea care reflecta pretul la care Societatea se asteapta sa fie indreptatita sa-l primeasca in schimbul acestor bunuri si servicii. Veniturile sunt recunoscute la valoarea justa a serviciilor prestate sau bunurilor livrate, nete de TVA, accize si alte taxe aferente vanzarii.
(b) Comisioane
Societatea isi evalueaza angajamentele cu clientii pe baza anumitor criterii pentru a determina daca actioneaza in calitate de principal sau de agent. In cazul in care Societatea actioneaza in capacitatea sa de agent si nu de principal intr-o tranzactie, venitul recunoscut este suma neta a comisionului realizat de Societate.
(c) Venituri si cheltuieli financiare
Veniturile si cheltuielile financiare ale Societatii includ:
venituri din dobanzi;
cheltuieli cu dobanzile;
venituri din dividende;
castiguri sau pierderi din diferente de curs valutar cu privire la activele si datoriile financiare;
pierderi din depreciere cu privire la activele financiare (altele decat creantele comerciale).
Venitul sau cheltuiala cu dobanzile este recunoscut(a) prin aplicarea metodei dobanzii efective.
(d) Tranzactii in valuta
Tranzactiile in valuta sunt convertite in moneda functionala prin aplicarea cursurilor de schimb de la data tranzactiei.
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
14
Activele si datoriile monetare exprimate in valuta sunt convertite in moneda functionala la cursul de schimb de la data de raportare comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Activele si datoriile nemonetare evaluate la valoare justa intr-o valuta sunt convertite in moneda functionala la cursul de schimb de la data la care a fost determinata valoarea justa. Diferentele de curs valutar sunt recunoscute in situatia profitului sau pierderii. Elementele nemonetare denominate intr- o valuta si care sunt evaluate la cost istoric nu sunt convertite in moneda functionala.
(e) Beneficiile angajatilor
(i) Beneficii pe termen scurt ale angajatilor
Beneficiile pe termen scurt ale angajatilor sunt evaluate pe o baza neactualizata (la valoarea prezenta) si sunt recunoscute drept cheltuiala pe masura ce serviciile aferente sunt prestate. O datorie este recunoscuta la valoarea care se asteapta sa fie platita daca Societatea are o obligatie prezenta, legala sau implicita, de a plati aceasta suma pentru servicii furnizate anterior de catre angajat, iar obligatia poate fi estimata in mod credibil.
(ii) Planuri de beneficii determinate
Obligatia neta a Societatii cu privire la planurile de beneficii determinate este calculata separat pentru fiecare plan prin estimarea sumei beneficiilor viitoare pe care angajatii le-au castigat in perioada curenta si in perioadele anterioare, prin actualizarea acestei sume la valoarea lor prezenta.
Calculul obligatiilor aferente beneficiilor determinate este efectuat anual de catre un actuar calificat utilizand metoda unitatilor de credit proiectate.
Reevaluarile datoriei nete aferente beneficiilor determinate, care cuprind castiguri sau pierderi actuariale, sunt recunoscute imediat in alte elemente ale rezultatului global. Societatea determina cheltuiala/(venitul) net cu dobanda aferenta datoriei nete privind beneficiul determinat al perioadei, prin aplicarea ratei de actualizare folosite la evaluarea obligatiei privind beneficiile determinate la inceputul perioadei anuale, la valoarea neta a datoriei la acea data, tinand cont de orice modificari ale datoriei nete privind beneficiul determinat in cursul perioadei ca urmare a contributiilor si platilor de beneficii. Cheltuiala neta cu dobanda si alte cheltuieli aferente planurilor de beneficii determinate sunt recunoscute in situatia profitului sau pierderii.
Atunci cand beneficiile aferente unui plan sunt modificate sau atunci cand un plan este redus, modificarile de beneficii rezultate care se refera la serviciile trecute sau castigul sau pierderea ca urmare a reducerii sunt recunoscute imediat in situatia profitului sau pierderii. Societatea recunoaste castigurile si pierderile din decontarea unui plan de beneficii determinat atunci cand are loc decontarea.
(iii) Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor
Obligatia neta a Societatii cu privire la beneficiile pe termen lung ale angajatilor reprezinta valoarea beneficiilor viitoare castigate de angajati in schimbul serviciilor prestate in perioada curenta si in perioadele anterioare. Aceste beneficii sunt actualizate la valoarea prezenta. Reevaluarile sunt recunoscute in situatia profitului sau pierderii in perioada in care acestea apar.
(iv) Beneficiile la desfacerea contractului de munca
Beneficiile la desfacerea contractului de munca sunt recunoscute drept cheltuiala la data cea mai apropiata dintre data la care Societatea nu mai are nicio posibilitate reala de renuntare la acele beneficii si data la care Societatea recunoaste costurile de restructurare. Daca nu se asteapta decontarea beneficiilor in mai putin de 12 luni de la data de raportare, acestea sunt actualizate la valoarea lor prezenta.
(f) Impozitul pe profit
Cheltuiala cu impozitul pe profit cuprinde impozitul curent si impozitul amanat. Cheltuiala cu impozitul pe profit este recunoscuta in situatia profitului sau pierderii, cu exceptia cazului in care se refera la elemente recunoscute direct in capitaluri proprii sau in alte elemente ale rezultatului global, situatie in care impozitul este recunoscut direct in capitalurile proprii sau in alte elemente ale rezultatului global.
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
15
(i) Impozit curent
Impozitul curent cuprinde impozitul care se asteapta sa fie platit sau primit pentru profitul impozabil sau pierderea fiscala realizata in anul curent, precum si orice ajustare privind impozitul de platit sau de recuperat aferente anilor precedenti. Acesta este determinat utilizand rate de impozitare adoptate sau in mare masura adoptate la data de raportare. Impozitul curent include de asemenea orice impozite in legatura cu dividendele.
(ii) Impozit amanat
Impozitul amanat este recunoscut pentru diferentele temporare dintre valoarea contabila a activelor si datoriilor utilizata in scopul raportarilor financiare si baza fiscala utilizata pentru calculul impozitului pe profit. Impozitul amanat nu se recunoaste pentru:
diferente temporare care apar la recunoasterea initiala a activelor si datoriilor provenite din tranzactii care nu sunt combinari de intreprinderi si care nu afecteaza profitul sau pierderea contabila sau fiscala;
diferente temporare provenind din investitii in filiale, entitati asociate sau entitati controlate in comun, in masura in care Societatea poate exercita controlul asupra perioadei de reversare a diferentelor temporare si este probabil ca acestea sa nu fie reversate in viitorul previzibil.
Creantele privind impozitulul amanat sunt recunoscute pentru pierderi fiscale neutilizate, credite fiscale neutilizate si diferente temporare deductibile, numai in masura in care este probabila realizarea de profituri fiscale viitoare care sa poata fi utilizate pentru acoperirea acestora. Creantele privind impozitul amanat sunt revizuite la fiecare data de raportare si sunt diminuate in masura in care nu mai este probabila realizarea beneficiului fiscal aferent.
Impozitul amanat este calculat pe baza cotelor de impozitare care se preconizeaza ca vor fi aplicabile diferentelor temporare la reversarea acestora, utilizand rate de impozitare adoptate sau in mare masura adoptate la data de raportare.
Evaluarea impozitului amanat reflecta consecintele fiscale care ar decurge din modul in care Societatea se asteapta, la data de raportare, sa recupereze sau sa deconteze valoarea contabila a activelor si datoriilor sale.
Creantele si datoriile privind impozitul amanat sunt compensate numai daca sunt indeplinite anumite criterii.
Creantele privind impozitul amanat nerecunoscute sunt evaluate la fiecare perioada de raportare si recunoscute in masura in care este probabil sa fie disponibil un profit impozabil viitor fata de care sa poata fi utilizate.
(g) Stocuri
Stocurile constau in principal din materiale consumabile si alte materiale.
Stocurile sunt evaluate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizare si costurile estimate necesare efectuarii vanzarii.
Costul stocurilor se determina pe baza metodei costului mediu ponderat. Costul stocurilor include toate costurile de achizitie si alte cheltuieli legate de aducerea stocurilor in locatia si starea in care se gasesc.
(h) Imobilizari corporale
(i) Recunoastere si evaluare
Imobilizarile corporale sunt recunoscute initial la cost, care cuprinde pretul de achizitie si alte costuri direct atribuibile achizitiei si aducerii activului in locatia si starea necesare utilizarii sale. Ulterior recunoasterii initiale, cladirile si terenurile sunt evaluate la valori reevaluate, mai putin amortizarea cumulata si orice pierderi din depreciere de la cea mai recenta reevaluare.
Societatea a utilizat valoarea justa drept cost presupus pentru imobilizarile corporale in situatia de deschidere a pozitiei financiare.
Reevaluarile sunt efectuate cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la sfarsitul perioadei de raportare.
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)
16
La reevaluarea unei cladiri, amortizarea cumulata este eliminata din valoarea contabila bruta a activului, iar valoarea neta este ajustata la valoarea reevaluata a activului.
Atunci cand parti semnificative ale unei imobilizari corporale au durate utile de viata diferite, acestea sunt contabilizate ca elemente separate (componente majore) de imobilizari corporale.
Piesele de schimb, echipamentele de rezerva si echipamentele de service sunt clasificate in imobilizari corporale daca se asteapta ca vor fi utilizate pe mai mult de o perioada sau pot fi utilizate numai in legatura cu un element de imobilizari corporale.
Orice castig sau pierdere la cedarea unei imobilizari corporale este recunoscut in situatia profitului sau pierderii.
(ii) Cheltuieli ulterioare
Cheltuielile ulterioare sunt capitalizate numai daca este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate cheltuielilor vor intra in cadrul Societatii.
(iii) Amortizare
Amortizarea este calculata pentru a diminua costul elementelor de imobilizari corporale, mai putin valoarea reziduala estimata, utilizand metoda liniara de amortizare pe durata lor utila de viata estimata, si este recunoscuta in situatia profitului sau pierderii. Activele achizitionate in leasing financiar sunt amortizate pe durata minima dintre termenul contractului de leasing si durata lor utila de viata, cu exceptia cazului in care exista o certitudine rezonabila ca Societatea va obtine dreptul de proprietate inainte de finalizarea termenului contractului de leasing. Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.
Duratele utile de viata estimate pentru imobilizarile corporale sunt dupa cum urmeaza:
Categorie
Durate utile de viata (ani)
Cladiri
40-60
Echipamente
4-12
Vehicule, mobilier si birotica
3-10
Metodele de amortizare, duratele utile de viata si valorile reziduale sunt revizuite la fiecare data de raportare si ajustate corespunzator daca este cazul.
(i) Imobilizari necorporale
(i) Recunoastere si evaluare
Imobilizarile necorporale achizitionate de Societate si care au durate utile de viata determinate sunt evaluate la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare.
(ii) Cheltuieli ulterioare
Cheltuielile ulterioare sunt capitalizate numai atunci cand acestea cresc beneficiile economice viitoare incorporate in activul la care se refera. Toate celelalte cheltuieli, inclusiv cheltuieli cu fondul comercial generat intern si marcile, sunt recunoscute in situatia profitului sau pierderii atunci cand sunt efectuate.
(iii) Amortizare
Amortizarea este calculata pentru a diminua costul imobilizarilor necorporale,