SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
Situatii financiare consolidate
la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la
31 decembrie 2020
intocmite in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana
Image should be here
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
i
Cuprins
Situatia consolidata a pozitiei financiare 1
Situatia consolidata a profitului sau pierderii 3
Situatia consolidata a rezultatului global 4
Situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii 5
Situatia consolidata a fluxurilor de numerar 7
Note la situatiile financiare consolidate
Bazele intocmirii
1. Entitatea care raporteaza si informatii generale 9
2. Bazele contabilitatii 18
3. Moneda functionala si moneda de prezentare 18
4. Utilizarea rationamentelor profesionale si a estimarilor 18
Politici contabile
5. Bazele evaluarii 20
6. Politici contabile semnificative 20
7. Adoptarea de noi standarde si interpretari 33
Performanta financiara
8. Segmente operationale 35
9. Venituri 40
10. Energie electrica si gaze naturale achizitionate 40
11. Alte venituri si cheltuieli de exploatare 41
12. Rezultatul financiar 42
13. Rezultat pe actiune 42
Beneficiile angajatilor
14. Beneficii pe termen scurt ale angajatilor 42
15. Beneficii post-angajare si alte beneficii pe termen lung ale angajatilor 43
16. Cheltuieli privind beneficiile angajatilor 47
Impozit pe profit
17. Impozit pe profit 47
Active
18. Creante comerciale 49
19. Depozite cu maturitatea mai mare de trei luni 50
20. Alte creante 51
21. Numerar si echivalente de numerar 51
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
ii
22. Active detinute in vederea vanzarii 52
23. Stocuri 52
24. Imobilizari corporale 53
25. Imobilizari necorporale 56
Capitaluri proprii si datorii
26. Capital si rezerve 58
27. Datorii comerciale 60
28. Alte datorii 60
29. Provizioane 60
30. Imprumuturi bancare pe termen lung 61
Instrumente financiare
31. Instrumente financiare - valori juste si managementul riscului 63
Alte informatii
32. Achizitia de filiale 68
33. Parti afiliate 69
34. Conditionalitati 71
35. Angajamente 74
36. Evenimente ulterioare 74
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel)
1
Nota
31 decembrie 2020
31 decembrie
2019
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizari necorporale privind acorduri de concesiune
25
5.455.185
5.188.155
Alte imobilizari necorporale
25
7.213
13.410
Imobilizari corporale
24
508.130
544.098
Numerar restrictionat
21
-
320.000
Creante privind impozitul amanat
17
19.666
19.887
Alte active imobilizate
1.173
1.845
Active aferente drepturilor de utilizare
27.091
35.034
Total active imobilizate
6.018.458
6.122.429
Active circulante
Creante comerciale
18
1.029.775
889.979
Alte creante
20
32.460
28.503
Numerar si echivalente de numerar
21
570.929
607.506
Depozite cu maturitatea mai mare de trei luni
19
-
66.471
Numerar restrictionat
21
320.000
-
Stocuri
23
70.066
74.370
Cheltuieli in avans
2.817
2.699
Creante privind impozitul pe profit curent
1.837
8.288
Active detinute in vederea vanzarii
22
15.476
17.027
Total active circulante
2.043.360
1.694.843
Total active
8.061.818
7.817.272
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social
26
3.464.436
3.464.436
Prime de emisiune
26
103.049
103.049
Actiuni proprii
26
( 75.372 )
( 75.372 )
Contributii ale actionarilor in natura
26
7
7
Rezerva din reevaluare
26
116.372
87.665
Rezerve legale
26
392.276
371.833
Rezultat reportat
1.759.506
1.637.909
Total capitaluri proprii atribuibile
actionarilor Societatii
5.760.274
5.589.527
Total capitaluri proprii
5.760.274
5.589.527
(Continuare la pagina 2)
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel)
2
Nota
31 decembrie 2020
31 decembrie
2019
Datorii
Datorii pe termen lung
Leasing - termen lung
16.875
9.607
Datorii privind impozitul amanat
17
177.787
168.138
Beneficiile angajatilor
15
143.876
126.424
Alte datorii
28
33.873
36.775
Imprumuturi bancare pe termen lung
30
400.296
432.786
Total datorii pe termen lung
772.707
773.730
Datorii curente
Finantare pentru constructia retelelor electrice in legatura cu acordurile de concesiune
-
1.008
Leasing - termen scurt
10.747
26.900
Descoperiri de cont
21
164.966
350.624
Datorii comerciale
27
607.195
730.455
Alte datorii
28
240.946
218.285
Venituri amanate
5.629
6.918
Beneficiile angajatilor
14,15
92.292
87.857
Provizioane
29
19.238
19.558
Datorii privind impozitul pe profit curent
9.211
4.898
Portiunea curenta a imprumuturilor bancare pe termen lung
30
378.613
7.512
Total datorii curente
1.528.837
1.454.015
Total datorii
2.301.544
2.227.745
Total capitaluri proprii si datorii
8.061.818
7.817.272
Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare consolidate.
Director General
Director Financiar
Georgeta Corina Popescu
Mihai Darie
4 martie 2021
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA A PROFITULUI SAU PIERDERII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MII RON, cu exceptia informatiilor pe actiune)
3
Nota
2020
2019
Venituri
9
6.501.100
6.279.834
Alte venituri din exploatare
11
165.422
160.031
Energie electrica si gaze naturale achizitionate
10
( 3.905.705 )
( 3.859.617 )
Cheltuieli cu constructia retelelor electrice in legatura cu acordurile de concesiune
25
( 675.967 )
( 759.205 )
Beneficiile angajatilor
16
( 774.501 )
( 620.192 )
Reparatii, intretinere si materiale
( 104.577 )
( 100.379 )
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale
24,25
( 490.918 )
( 480.273 )
Reluarea ajustarilor/(Ajustari) pentru deprecierea creantelor comerciale si altor creante, net
18,20
62.167
( 4.940 )
Alte cheltuieli de exploatare
11
( 325.104 )
( 381.037 )
Profit din exploatare
451.917
234.222
Castig din achizitia de filiale
32
7.477
-
Venituri financiare
12
9.651
14.118
Cheltuieli financiare
12
( 26.736 )
( 22.297 )
Rezultat financiar net
( 17.085 )
( 8.179 )
Profit inainte de impozitare
442.309
226.043
Cheltuiala cu impozitul pe profit
17
( 54.766 )
( 19.366 )
Profitul exercitiului financiar
387.543
206.677
Profit atribuibil
- actionarilor Societatii
387.543
206.677
Profitul exercitiului financiar
387.543
206.677
Rezultat pe actiune
Rezultat pe actiune - de baza si diluat (RON)
13
1,14
0,61
Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare consolidate.
Director General
Director Financiar
Georgeta Corina Popescu
Mihai Darie
4 martie 2021
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel)
4
Image should be here
Nota
2020
2019
Profitul exercitiului financiar
387.543
206.677
Alte elemente ale rezultatului global
Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere
Reevaluarea datoriilor privind planurile de beneficii determinate
15
( 7.152 )
291
Impozit amanat aferent reevaluarii datoriilor privind planurile de beneficii determinate
17
572
502
Rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale
24
43.823
-
Impozit amanat aferent rezervei din reevaluare
17
( 7.931 )
-
Alte elemente ale rezultatului global, dupa
impozitare
29.312
793
Total rezultat global
416.855
207.470
Total rezultat global atribuibil:
- actionarilor Societatii
416.855
207.470
Total rezultat global
416.855
207.470
Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare consolidate.
Director General
Director Financiar
Georgeta Corina Popescu
Mihai Darie
4 martie 2021
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel)
5
Image should be here
Nota
Capital social
Prima de emisiune
Actiuni proprii
Contributii ale actionarilor in natura
Rezerva din reevaluare
Rezerve legale
Rezultat reportat
Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2020
3.464.436
103.049
( 75.372 )
7
87.665
371.833
1.637.909
5.589.527
Rezultat global
Profitul net al exercitiului financiar
-
-
-
-
-
-
387.543
387.543
Alte elemente ale rezultatului global
-
-
-
-
35.892
-
( 6.580 )
29.312
Total rezultat global
-
-
-
-
35.892
-
380.963
416.855
Tranzactii cu actionarii Societatii
Contributii si distribuiri
Dividende catre actionarii Societatii
26
-
-
-
-
-
-
( 246.108 )
( 246.108 )
Total tranzactii cu actionarii Societatii
-
-
-
-
-
-
( 246.108 )
( 246.108 )
Alte modificari ale capitalurilor proprii
Constituirea rezervelor legale
26
-
-
-
-
-
20.443
( 20.443 )
-
Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat ca urmare a amortizarii si iesirilor de imobilizari corporale
26
-
-
-
-
( 7.185 )
-
7.185
-
Sold la 31 decembrie 2020
3.464.436
103.049
( 75.372 )
7
116.372
392.276
1.759.506
5.760.274
(Continuare la pagina 6)
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel)
6
Image should be here
Nota
Capital social
Prima de emisiune
Actiuni proprii
Contributii ale actionarilor in natura
Rezerva din reevaluare
Rezerve legale
Rezultat reportat
Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2019
3.459.399
103.049
( 75.372 )
5.144
108.704
352.038
1.675.479
5.628.441
Rezultat global
Profitul net al exercitiului financiar
-
-
-
-
-
-
206.677
206.677
Alte elemente ale rezultatului global
-
-
-
-
-
-
793
793
Total rezultat global
-
-
-
-
-
-
207.470
207.470
Tranzactii cu actionarii Societatii
Contributii si distribuiri
Emisiune de actiuni ordinare
26
5.037
-
-
( 5.137 )
-
-
1.222
1.122
Dividende catre actionarii Societatii
26
-
-
-
-
-
-
( 247.506 )
( 247.506 )
Total tranzactii cu actionarii Societatii
5.037
-
-
( 5.137 )
-
-
( 246.284 )
( 246.384 )
Alte modificari ale capitalurilor proprii
Constituirea rezervelor legale
26
-
-
-
-
-
19.795
( 19.795 )
-
Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat ca urmare a amortizarii si iesirilor de imobilizari corporale
26
-
-
-
-
( 21.039 )
-
21.039
-
Sold la 31 decembrie 2019
3.464.436
103.049
( 75.372 )
7
87.665
371.833
1.637.909
5.589.527
Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare consolidate.
Director General
Director Financiar
Georgeta Corina Popescu
Mihai Darie
4 martie 2021
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA A FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel)
7
Nota
2020
2019
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare
Profitul exercitiului financiar
387.543
206.677
Ajustari pentru:
Amortizarea imobilizarilor corporale
24
27.850
37.743
Amortizarea imobilizarilor necorporale
25
463.068
442.530
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale, net
24
3.025
3.441
Castig din cedarea de imobilizari corporale
24
( 285 )
( 2.256 )
(Reluarea ajustarilor)/Ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale si altor creante, net
18,20
( 62.167 )
4.940
(Reluarea ajustarilor)/Ajustari pentru deprecierea activelor detinute in vederea vanzarii
22
( 188 )
416
Modificari in provizioane, net
29
( 320 )
( 9.548 )
Rezultat financiar net
12
17.085
8.179
Modificari in obligatiile privind beneficiile angajatilor
15
-
( 54.546 )
Castig din achizitia de noi filiale
32
( 7.477 )
-
Cheltuiala cu impozitul pe profit
17
54.766
19.366
882.900
656.942
Modificari in:
Creante comerciale
( 87.249 )
( 135.955 )
Alte creante
3.837
27.156
Cheltuieli in avans
593
( 33 )
Stocuri
4.307
( 10.785 )
Datorii comerciale
( 76.010 )
176.993
Alte datorii
( 2.331 )
3.406
Beneficiile angajatilor
14.735
4.775
Venit amanat
( 1.289 )
1.881
Numerar generat din activitatea de exploatare
739.493
724.380
Dobanzi platite
( 19.953 )
( 12.893 )
Impozit pe profit platit
( 51.672 )
( 13.901 )
Numerar net din activitatea de exploatare
667.868
697.586
(Continuare la pagina 8)
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATA A FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel)
8
Nota
2020
2019
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale
( 6.730 )
( 15.964 )
Plati pentru constructia de retele in legatura cu acordurile de concesiune
( 637.996 )
( 887.419 )
Plati pentru achizitia de alte imobilizari necorporale
( 2.226 )
( 2.243 )
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
5.012
8.384
Constituirea de depozite cu maturitate mai mare de 3 luni
19
-
( 368.000 )
Incasari la scadenta depozitelor cu maturitate mai mare de 3 luni
19
66.471
438.000
Dobanzi incasate
8.962
15.845
Efectul net de numerar datorat obtinerii controlului asupra filialei achizitionate
32
5.577
-
Plati pentru achizitia de filiale
32
( 8.006 )
-
Numerar net utilizat in activitatea de investitii
( 568.936 )
( 811.397 )
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare
Incasari din emiterea de actiuni, net
26
-
1.122
Trageri din imprumuturi bancare pe termen lung
30
354.383
120.260
Plati ale imprumuturilor bancare pe termen lung
30
( 29.130 )
-
Plati aferente leasing
( 29.324 )
( 38.310 )
Dividende platite
26
( 245.780 )
( 247.198 )
Rambursarea finantarilor pentru constructia de retele in legatura cu acordurile de concesiune
-
( 11.939 )
Numerar net din/(utilizat in) activitatea de finantare
50.149
( 176.065 )
Cresterea/(descresterea) neta a numerarului si echivalentelor de numerar
149.081
( 289.876 )
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie
21
256.882
546.758
Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie
21
405.963
256.882
Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare consolidate.
Tranzactiile nemonetare sunt prezentate in Nota 21.
4 martie 2021
Director General
Director Financiar
Georgeta Corina Popescu
Mihai Darie
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel)
9
1 Entitatea care raporteaza si informatii generale
(a) Informatii generale despre Grup
Aceste situatii financiare sunt situatiile financiare consolidate ale Societatii Energetice Electrica S.A
. („Societatea” sau „Electrica SA ”) si ale filialelor sale (impreuna „Grupul”) la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.
Sediul social al Societatii este in Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, Bucuresti, Romania . Societatea are codul unic de inregistrare 13267221 si numarul de inregistrare la Registrul Comentului J40/7425/2000.
La 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019, actionarul principal al Societatii Energetice Electrica S.A. este Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Energiei (fostul Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri) care detine o cota de participatie de 48,79% din capitalul social.
Actiunile Societatii sunt cotate la Bursa de Valori Bucuresti, iar certificatele globale de depozit (GDR-uri) sunt cotate la Bursa de Valori de la Londra (LSE). Actiunile care se tranzactioneaza la Bursa de Valori de la Londra sunt certificatele globale de depozit, un certificat global de depozit reprezentand patru actiuni. Bank of New York Mellon este banca depozitara pentru aceste valori mobiliare.
La 31 decembrie 2020, filialele Societatii sunt urmatoarele:
Filiala
Activitatea
Cod unic de inregistrare
Sediu social
% participatie la 31 decembrie 2020
Distributie Energie Electrica Romania S.A. („DEER”)
Distributia energiei electrice in zonele geografice Transilvania Nord, Transilvania Sud si Muntenia Nord
14476722
Cluj-Napoca
100%
Electrica Furnizare S.A.
Comercializarea energiei electrice si furnizarea de gaze naturale
28909028
Bucuresti
99,9998409513906%
Electrica Serv S.A.
Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii)
17329505
Bucuresti
100%
Electrica Energie Verde 1 SRL* („EEV1” – fosta Long
Bridge Milenium SRL)
Productia de energie electrica
19157481
Bucuresti
100%*
*detinere indirecta - Electrica Energie Verde 1 SRL este detinuta 100% de catre filiala Electrica Furnizare S.A.
La 31 decembrie 2019, filialele Societatii au fost urmatoarele:
Filiala
Activitatea
Cod unic de inregistrare
Sediu social
% participatie la 31 decembrie 2019
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. (“SDEE Muntenia Nord S.A.”)
Distributia energiei electrice in zona geografica Muntenia Nord
14506181
Ploiesti
99,9999719027621%
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. (“SDEE Transilvania Nord S.A.”)
Distributia energiei electrice in zona geografica Transilvania Nord
14476722
Cluj- Napoca
99,9999731116341%
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. (“SDEE Transilvania Sud S.A.”)
Distributia energiei electrice in zona geografica Transilvania Sud
14493260
Brasov
99,999977637%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel)
10
Filiala
Activitatea
Cod unic de inregistrare
Sediu social
% participatie la 31 decembrie 2019
Electrica Furnizare S.A.
Comercializarea energiei electrice si furnizarea de gaze naturale
28909028
Bucuresti
99,9998390431663%
Electrica Serv S.A.
Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii)
17329505
Bucuresti
100%
Servicii Energetice Muntenia S.A.
Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii)
29384120
Bucuresti
100%
Schimbari in structura Grupului in anul 2020
Fuziunea celor trei societati de distributie din cadrul Grupului
In data de 27 mai 2020, Consiliul de Administratie al Electrica SA a aprobat de principiu fuziunea prin absorbtie dintre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., entitatea absorbanta fiind Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A..
Ulterior, in data de 3 iulie 2020, Consiliul de Administratie al Electrica SA a aprobat fuziunea prin absorbtie dintre societatile de distributie anterior mentionate, entitatea absorbanta fiind Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. in baza proiectului de fuziune nr. 1404 din data de 26 iunie 2020 care a fost inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a, nr. 2351 din data de 10 iulie 2020.
In sedinta din data de 21 august 2020, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electrica SA a aprobat participarea in Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor SDEE Transilvania Sud S.A. si SDEE Muntenia Nord S.A. si exprimarea unui vot favorabil cu privire la aprobarea dizolvarii fara lichidare si radierii din Registrul Comertului si din evidentele administratiei financiare a societatilor absorbite, SDEE Transilvania Sud S.A. si SDEE Muntenia Nord S.A. incepand cu data efectiva a fuziunii, ca efect al fuziunii, in conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune. Ulterior, in data de 26 august 2020, au avut loc Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor SDEE Transilvania Nord S.A., SDEE Transilvania Sud S.A. si SDEE Muntenia Nord S.A. privind aprobarea fuziunii de catre societatile participante la procesul de fuziune.
In data de 14 octombrie 2020, Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea formulata de SDEE Transilvania Nord S.A., in calitate de societate absorbanta, respectiv SDEE Transilvania Sud S.A. si SDEE Muntenia Nord S.A., in calitate de societati absorbite, a aprobat fuziunea si a dispus radierea din Registrul Comertului a societatilor absorbite.
Prin urmare, fuziunea si-a produs efectele incepand cu data efectiva, respectiv 31 decembrie 2020, cand SDEE Transilvania Sud S.A. si SDEE Muntenia Nord S.A., in calitate de societati absorbite, si-au incetat existenta, fiind dizolvate fara a intra in lichidare. Prin urmare, toate activele si pasivele detinute de acestea au fost transferate prin efectul operatiunii de fuziune prin absorbtie si de drept catre SDEE Transilvania Nord S.A., in calitate de societate absorbanta, in schimbul emiterii in favoarea actionarului societatilor absorbite, respectiv Electrica SA, de noi actiuni la capitalul social al societatii absorbante.
Astfel, in data de 31 decembrie 2020, Distributie Energie Electrica Romania SA formata prin fuziunea celor trei filiale de distributie a energiei electrice a fost inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului.
De asemenea, in baza Deciziei nr. 2461 din 23 decembrie 2020 a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energie, licentele de distributie a energiei electrice acordate de autoritatea de reglementare societatilor absorbite pentru
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel)
11
zonele Muntenia Nord si Transilvania Sud au fost transferate catre societatea absorbanta, Distributie Energie Electrica Romania S.A., incepand cu 1 ianuarie 2021.
Fuziunea celor doua societati de servicii energetice din cadrul Grupului
In data de 27 martie 2020, Consiliul de Administratie al Electrica SA a aprobat de principiu fuziunea prin absorbtie dintre Electrica Serv S.A. si Servicii Energetice Muntenia S.A. si participarea societatilor la fuziune, Electrica Serv S.A. avand calitatea de societate absorbanta.
Ulterior, in data de 3 iulie 2020, Consiliul de Administratie al Electrica SA a aprobat fuziunea prin absorbtie dintre Electrica Serv S.A. si Servicii Energetice Muntenia S.A. in baza proiectului de fuziune nr. 934 din data de 12 iunie 2020 care a fost inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a, nr. 2303 din data de 8 iulie 2020.
In sedinta din data de 21 august 2020, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electrica SA a aprobat, in calitate de actionar al Servicii Energetice Muntenia S.A., participarea in Adunarea Generala Extraordinara a Servicii Energetice Muntenia S.A. si exprimarea unui vot favorabil cu privire la aprobarea dizolvarii fara lichidare si radierii din Registrul Comertului si din evidentele administratiei financiare a societatii absorbite Servicii Energetice Muntenia S.A. incepand cu data efectiva a fuziunii, respectiv 30 noiembrie 2020. Ulterior, in data de 25 august 2020, au avut loc Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor Electrica Serv S.A., respectiv Societatea Servicii Energetice Muntenia S.A. privind aprobarea fuziunii de catre societatile participante la procesul de fuziune.
In data de 17 septembrie 2020, Tribunalul Bucuresti, sectia a VI-a civila, a admis cererea formulata de Electrica SERV S.A., in calitate de societate absorbanta, respectiv de Servicii Energetice Muntenia S.A., in calitate de societate absorbita, a constatat legalitatea operatiunii de fuziune si a dispus inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunilor privind procesul de fuziune.
Prin urmare, fuziunea si-a produs efectele incepand cu data efectiva, respectiv 30 noiembrie 2020, cand Servicii Energetice Muntenia S.A., in calitate de societate absorbita, si-a incetat existenta,
fiind dizolvata fara a intra in lichidare. Prin urmare, toate activele si pasivele detinute de aceasta au fost transferate prin efectul operatiunii de fuziune prin absorbtie si de drept catre Electrica Serv S.A., in calitate de societate absorbanta, cu majorarea capitalului social al Electrica Serv S.A. in schimbul emiterii in favoarea actionarului societatii absorbite, respectiv Electrica SA, de noi actiuni in capitalul social al societatii absorbante.
Astfel, incepand cu data de 1 decembrie 2020, fuziunea celor doua companii a fost finalizata, iar serviciile energetice ale Grupului se deruleaza doar sub umbrela Electrica Serv. Inregistrarea la Oficiul National al Registrului Comertului a avut loc in data de 2 decembrie 2020, cu data efectiva 30 noiembrie 2020.
Ambele fuziuni care au avut loc in cadrul Grupului in cursul anului 2020 constau doar in reorganizarea filialelor si nu au impact asupra situatiilor financiare consolidate, Electrica SA ramanand societatea-mama cu aceeasi cota de participatie.
Achizitie parc fotovoltaic
In data de 23 iunie 2020, Electrica Furnizare S.A. a semnat un contract de vanzare-cumparare in vederea achizitionarii tuturor partilor sociale ale societatii Long Bridge Milenium SRL, o companie care detine un parc fotovoltaic in localitatea Stanesti, judetul Giurgiu, avand o capacitate instalata de 7,5 MW (capacitate de functionare limitata la 6,8 MW). Parcul fotovoltaic a fost construit in perioada octombrie 2012 ianuarie 2013 si a inceput sa injecteze energie electrica in retea incepand cu luna februarie 2013.
Finalizarea tranzactiei si transferul titlului de proprietate asupra partilor sociale catre Electrica Furnizare S.A. a fost realizata in data de 31 august 2020, pretul de achizitie al partilor sociale fiind de 7.830 mii ron (echivalentul a 1.617.940 EUR). In data de 30 octombrie 2020, pretul tranzactiei a fost ajustat in conformitate cu prevederile contractului de vanzare-cumparare, in functie de rezultatele financiare de la momentul inchiderii balantei de verificare de la data de 31 august 2020, pretul final fiind de 8.006 mii RON (echivalentul a 1.637.515 EUR si comisioane de 17.318 EUR). Pe langa alte elemente ale tranzactiei, Electrica Furnizare S.A. a preluat imprumuturile fostilor asociati ai Long Bridge Milenium S.R.L. acordate societatii achizitionate in valoare totala de 18.473 mii RON (echivalentul a 3.817.749 EUR) (a se vedea
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel)
12
Nota 32).
In data de 24 noiembrie 2020, societatea Long Bridge Milenium SRL si-a schimbat denumirea in Electrica Energie Verde 1 SRL.
Activitatile principale ale Grupului
Activitatile principale ale Grupului sunt operarea si constructia retelelor de distributie a energiei electrice si furnizarea energiei electrice si a gazelor naturale consumatorilor finali, precum si productia de energie electrica din surse regenerabile . Grupul este operatorul de distributie a energiei electrice si principalul furnizor de energie electrica in regiunile Muntenia Nord (judetele Prahova, Buzau, Dambovita, Braila, Galati si Vrancea), Transilvania Nord (judetele Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj, Bihor si Bistrita-Nasaud) si Transilvania Sud (judetele Brasov, Alba, Sibiu, Mures, Harghita si Covasna), operand cu statii de transformare si linii electrice cu tensiuni de 0,4 kV pana la 110 kV.
Filiala de distributie a Societatii, Distributie Energie Electrica Romania S.A., formata prin fuziunea prin absorbtie a celor trei filiale de distributie Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., opereaza acum linii electrice in 18 judete, din trei zone geografice ale tarii, reprezentand 40,7% din teritoriul Romaniei, si deserveste peste 3,8 milioane de utilizatori.
Aceasta factureaza serviciul de distributie a energiei electrice catre furnizorii de energie electrica (in principal catre filiala Electrica Furnizare S.A.), care factureaza mai departe consumatorilor finali consumul de energie electrica.
Electrica Furnizare S.A. activeaza atat pe piata concurentiala cat si ca furnizor de ultima instanta pentru un numar aproximativ de 3,1 milioane de clienti (definit ca furnizorul desemnat de autoritatea de reglementare pentru a presta serviciul universal de furnizare a energiei electrice in conditii specifice reglementate) in regiunile Muntenia Nord, Transilvania Nord si Transilvania Sud. Conform reglementarilor emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (“ANRE”), furnizorii de ultima instanta sunt obligati sa asigure furnizarea de energie electrica catre consumatorii finali care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate dreptul de a alege furnizorul de energie electrica (denumiti in continuare consumatori captivi). Incepand cu 1 ianuarie 2021, ca urmare a modificarilor cadrului de reglementare aplicabil, Electrica Furnizare S.A. este desemnata ca furnizor de ultima instanta (FUI) la nivel national, continuand sa furnizeze clientilor existenti in regim de serviciu universal, dar si cu posibilitatea de a prelua in regim de ultima instanta clientii ramasi fara furnizor din orice zona de retea de pe teritoriul Romaniei.
Totodata, Electrica Furnizare S.A. este desemnata furnizor de ultima instanta si in sectorul gazelor naturale, insa doar cu posibilitatea de preluare a clientilor ramasi fara furnizor.
Prin achizitia noii filiale Electrica Energie Verde 1 S.R.L. (fosta Long Bridge Milenium S.R.L.) incepand cu data de 31 august 2020, Grupul a intrat pe segmentul de productie a energiei electrice din surse regenerabile.
Electrica Energie Verde 1 S.R.L. este un producator de energie electrica din surse regenerabile, care opereaza un parc fotovoltaic in Stanesti, judetul Giurgiu, cu o capacitate instalata de 7,5 MW (capacitate de functionare limitata la 6,8 MW). In 2020, functionarea centralei a fost continua, fara evenimente semnificative care sa conduca la oprirea productiei, producand in total 10.131 MWh. Conform Legii nr. 220/2008 si pe baza acreditarii emise de ANRE, parcul Stanesti primeste un numar de 6 certificate verzi („CV”) pentru fiecare MWh produs si livrat, dintre care pana in 2020, 4 CV au fost emise pentru tranzactionare si 2 CV au fost amanate (modificarea este introdusa prin Legea nr. 184/2018). Certificatele verzi amanate vor fi reintroduse incepand cu 1 ianuarie 2021, in transe lunare egale pana la 31 decembrie 2030.
(b) Reglementari in sectorul energetic
Mediul de reglementare
Activitatea in sectorul energetic este reglementata de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei.
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel)
13
Unele dintre principalele atributii ale ANRE sunt de a aproba preturi si tarife si de a emite metodologii de fundamentare utilizate pentru stabilirea preturilor si tarifelor reglementate.
Distributia energiei electrice
Activitatea de distributie a energiei electrice este o activitate de tip monopol. Tarifele de distributie se stabilesc prin metoda „cosului de tarife plafon”. Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice aplicabile exercitiilor financiare 2019 si 2020 a fost aprobata prin Ordinul ANRE nr. 169/2018 cu modificarile ulterioare (Ordinele nr. 193/2018, nr. 60/2019, nr. 203/2019, nr. 207/2020 si nr. 3/2021).
Tarifele specifice de distributie pe cele trei niveluri de tensiune (inalta, medie si joasa) si pe regiuni, aplicabile in 2020 si 2019, au fost aprobate prin ordine ANRE astfel (RON/MWh, prezentate cumulat pentru nivelurile de medie si joasa tensiune):
Ordin 198,199,197/20.12.2018
1 ianuarie-28 februarie 2019
Inalta tensiune
Medie tensiune
Joasa tensiune
SDEE Transilvania Nord S.A.
18,16
60,00
158,67
SDEE Transilvania Sud S.A.
20,27
60,10
160,31
SDEE Muntenia Nord S.A.
15,21
48,29
162,46
Ordin 25,26,24/25.02.2019
1 martie-30 iunie 2019
Inalta tensiune
Medie tensiune
Joasa tensiune
SDEE Transilvania Nord S.A.
18,58
61,40
162,38
SDEE Transilvania Sud S.A.
20,75
61,52
164,08
SDEE Muntenia Nord S.A.
15,56
49,40
166,20
Ordin 79,80,78/24.06.2019
1 iulie-31 decembrie 2019
Inalta tensiune
Medie tensiune
Joasa tensiune
SDEE Transilvania Nord S.A.
19,03
62,88
166,27
SDEE Transilvania Sud S.A.
21,21
62,88
167,72
SDEE Muntenia Nord S.A.
15,93
50,58
170,16
Ordin 228,229,227/16.12.2019
1 ianuarie-15 ianuarie 2020
Inalta tensiune
Medie tensiune
Joasa tensiune
SDEE Transilvania Nord S.A.
19,11
65,48
171,98
SDEE Transilvania Sud S.A.
20,69
62,49
169,01
SDEE Muntenia Nord S.A.
16,97
54,09
180,15
Ordin 8,9,7/15.01.2020
16 ianuarie-31 decembrie 2020
Inalta tensiune
Medie tensiune
Joasa tensiune
SDEE Transilvania Nord S.A.
18,77
64,31
168,91
SDEE Transilvania Sud S.A.
20,31
61,34
165,90
SDEE Muntenia Nord S.A.
16,68
53,16
177,06
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel)
14
In 2019, a inceput o noua perioada de reglementare, sub incidenta prevederilor Ordinului ANRE nr. 169/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice (perioada de reglementare IV: 2019-2023).
Urmatoarele elemente sunt considerate de ANRE la stabilirea venitului tinta initial aferent unui an al perioadei de reglementare: costuri de operare si mentenanta controlabile si necontrolabile; costul energiei electrice achizitionate pentru consumul propriu tehnologic (pierderi in reteaua de distributie); cheltuiala cu amortizarea reglementata; rentabilitatea bazei reglementate a activelor („BAR”); veniturile aferente energiei reactive si veniturile din alte activitati, cat si corectii din perioadele anterioare.
Incepand cu anul 2019, rata reglementata de rentabilitate („RRR”) a BAR a fost 5,66%, in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 168/2018. Pentru investitiile in retelele electrice de distributie puse in functiune in perioada 2019-2023 se acorda un stimulent in valoare de 1 punct procentual peste rata reglementata a rentabilitatii aprobata prin Ordinul ANRE nr. 168/2018. Ulterior, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 19/2019, nivelul ratei reglementate a rentabilitatii aprobat a fost de 6,9%.
In data de 9 ianuarie 2020 a intrat in vigoare OUG nr. 1 care a modificat:
Legea energiei electrice privind abrogarea articolului care a aprobat valoarea ratei reglementate de rentabilitate de 6,9%, incepand cu 30 aprilie 2020;
Legea de functionare a ANRE, impunand stabilirea valorii contributiei percepute de catre ANRE (astfel prin Ordinul ANRE nr. 1/2020 contributia a fost modificata de la 2% la 0,2%).
In data de 13 mai 2020, a intrat in vigoare Ordinul ANRE nr. 75/2020 pentru stabilirea ratei reglementate a rentabilitatii aplicata la stabilirea tarifelor pentru serviciile de distributie, de transport si de sistem a energiei electrice si a gazelor naturale pana la sfarsitul perioadei a patra de reglementare.
Astfel, pentru anul 2020, rata reglementata a rentabilitatii se prezinta astfel:
Pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 29 aprilie 2020: 6,9%;
Pentru perioada 30 aprilie 2020 – 12 mai 2020: 5,66% plus un stimulent de 1% pentru investitiile noi;
Pentru perioada 13 mai 2020 – 31 decembrie 2020: 6,39% plus un stimulent de 1% pentru investitiile noi.
Metodologia de stabilire a tarifelor de distributie stabilita prin Ordinul ANRE nr. 169/2018 a fost modificata prin Ordinele ANRE nr. 207/2020 si nr. 3/2021 astfel:
acordarea unui stimulent RRR de 2% pentru investitiile in reteaua electrica de distributie realizate din fonduri proprii in cadrul unor proiecte in care au fost atrase si fonduri europene nerambursabile, daca investitiile sunt realizate si puse in functiune de operatori dupa data de 1 februarie 2021;
in situatia in care, pentru anumite categorii de imobilizari corporale/necorporale se stabilesc prin legislatia primara alte durate reglementate de amortizare decat cele prevazute de Metodologie sau in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotarare a Guvernului, amortizarea reglementata anuala aferenta respectivelor imobilizari se calculeaza pe baza duratelor reglementate de amortizare stabilite prin legislatia primara.
Baza reglementata a activelor („BAR”)
In conformitate atat cu vechea metodologie de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie aprobata prin Ordinul ANRE nr. 72/2013 cu modificarile ulterioare (Ordinele ANRE nr. 112/2014, nr. 146/2014 si nr. 165/2015) cat si cu noua metodologie de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie aprobata prin Ordinul ANRE nr. 169/2018 cu modificarile ulterioare (Ordinul ANRE nr. 193/2018, nr. 60/2019, nr. 203/2019, nr. 207/2020 si nr. 3/2021), denumita in continuare Metodologie, determinarea tarifelor de distributie are la baza, printre altele, BAR-ul. Calculul BAR se bazeaza pe cheltuielile de capital.
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel)
15
Baza reglementata a activelor la inceputul primei perioade de reglementare (1 ianuarie 2005) („BAR initial”) include valoarea neta contabila a imobilizarilor corporale si necorporale recunoscute de ANRE si folosite numai pentru distributia reglementata a energiei electrice.
BAR-ul calculat ulterior cuprinde pe langa BAR initial, ca valoare neta, si valoarea neta a activelor corporale si necorporale achizitionate ulterior prin investitii aprobate de ANRE. BAR-ul nu include mijloacele fixe finantate din donatii sau sau alte fonduri nerambursabile, incluzand taxa de racordare primita de la noii utilizatori ai retelei de distributie a energiei electrice.
Ajustarea tarifelor
Anual, ANRE efectueaza corectia veniturilor datorata: modificarii cantitatilor de energie electrica distribuita fata de cele prognozate; modificarii cantitatilor si pretului de achizitie pentru consumul propriu tehnologic reglementat (pierderile retelei de distributie) fata de cele prognozate; modificarii anuale a costurilor de operare si mentenanta controlabile, realizate si acceptate fata